Home

Regulament de organizare si Regulament intern

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2019-2020] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Proiect ROSE] [Program PHARE] [Rezultate ex Nivel III, IV] [Rezultate Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2020] [Executie bugetara] [Transparenta veniturilor] [Contact] [Anunt concurs post vacant] [Inscriere Clasa Pregatitoare] [Inscriere Gradinita] [Evaluare nationala]

 

  

 

 

 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

 al  LICEULUI TEHNOLOGIC TANDAREI 

 AN SCOLAR 2019-2020

 

Prezentul regulament este aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 04.12.2019.

 

Regulamentul este structurat pe capitole astfel :

Capitolul I - Dispozitii generale

Capitolul II - Organizarea si conducerea scolii

Capitolul III - Procesul instructiv educativ

Capitolul IV - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic

Capitolul V - Elevii - beneficiarii primari ai invatamantului preuniversitar , detaliat in continuare :

Secţiunea 1

Dobândirea și exercitarea calităţii de elev

            Art.90. Dobândirea și exercitarea calităţii de elev al liceului se face în conformitate cu prevederile art. 96-105 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 5079 /31.08.2016.

            Art.91. Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul preuniversitar şi se păstrează pe tot parcursul şcolarităţii, până la încheierea studiilor din învăţământul secundar superior liceal, profesional, conform legii. Antepreşcolarii şi preşcolarii sunt asimilaţi calităţii de elev, fiind reprezentaţi de către părinţi/tutori/susţinători legali.

          Art.92. Elevii, alături de ceilalţi actori ai sistemului de învăţământ, fac parte din comunitatea şcolară.

          Art.93. Învăţământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanţilor elevilor, respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor şi a altor organisme reprezentative ale elevilor, precum şi prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor federaţiilor sindicale, a beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, a reprezentanţilor mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a societăţii civile.

        Art.94. Principiile comunităţii şcolare şi ale sistemului educaţional sunt cele stipulate în art. 3 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

        Art.95. În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să asiste la oră, putând motiva absenţa până la sfârşitul orei.

       Art.96. Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului clasei pentru a fi sancţionaţi.

       Art.97. Elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare, în vederea pregătirii intensive, pot fi scutiţi de frecvenţă cu acordul profesorilor clasei şi al direcţiunii în conformitate cu un program aprobat de direcţiune. Aceştia au însă obligaţia de a recupera individual materia pierdută.

    Art.98. a) Motivarea absenţelor se efectuează numai de către diriginte, pe baza următoarelor acte:

• adeverinţă eliberată de medicul de familie, vizată la Cabinetul medical al şcolii;

• adeverinţă/certificat medical eliberat de unitatea sanitară în caz de spitalizare, după ce a fost vizat la Cabinetul medical al şcolii;

• cererea scrisă a părintelui /tutorelui legal al elevului adresată directorului  şi aprobată de acesta în urma consultării dirigintelui clasei, cel mult 3 zile /semestru .

 b) Dirigintele motivează absenţele în ziua în care se aduc actele justificative de către părinte/tutore legal, dacă elevul este minor, în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului; în caz contrar, absenţele sunt considerate nemotivate.

 c) Directorul aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi competiţii sportive, la cererea scrisă a unităţilor sportive de performanţă şi a federaţiilor de specialitate. Directorul aproba motivarea absentelor elevilor care participa la proiectele si programele in care este implicata scoala.

                Secţiunea a 2-a      

Drepturile elevilor

          Art.99. Drepturi educationale prevăzute în Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 4782 /10.08.2016, art. 7-9

           Art.100. Drepturi de asociere și de exprimare prevăzute în Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 4782 /10.08.2016, art.10 

          Art.101. Drepturi sociale prevăzute în Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 4782 /10.08.2016, art.11.

          Art.102. Alte drepturi prevăzute în Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 4782 /10.08.2016, art.12

         Art.103.   Elevii au dreptul de a se transfera de la o clasă la alta, de la un profil la altul, la alte şcoli, la alte forme de învăţământ conform articolelor 148-160 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unitpților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 5079 /31.08.2016.

 

                        Secţiunea a 3-a

Recompensarea elevilor

Art. 104 (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele recompense:

a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral;

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;

c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;

d) premii, diplome, medalii;

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din străinătate;

f) premiul de onoare al Liceului Tehnologic Țăndărei.

(2) Performanţa elevilor la concursuri, la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului şcolii sau a consiliului şcolar al elevilor.

(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda:

a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat;

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.

 (5) Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă:

a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de învăţământ;

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

(6) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ

(7) Scoala poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea asociaţiei părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale  sau din venituri extrabugetare cu avizul Consilul de administrație

           Secţiunea a 4-a

Îndatoririle/ obligațiile  elevilor

            Art.105. (1) Elevii au obligaţia să respecte prevederile art. 14-15 din Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 4782 /10.08.2016, cu următoarele precizări:

a)    elevii au obligaţia de a acorda semnele exterioare de respect

       b) elevii au obligaţia de a purta asupra lor carnetul de elev vizat şi a-l prezenta la cererea profesorilor.

      c) elevii au obligaţia să aibă o ţinută decentă.

 

Ţinuta decentă pentru fete:

   - camasa/bluza care să depăşească mijlocul,  netransparenta, în culorile negru, alb, gri, albastru, fără inscripţionări sau desene.

 -fustă cel mult de - o palmă deasupra genunchiului, în culorile negru, alb, gri, albastru

 -pantaloni cu talie normală, în culorile negru, alb, gri, albastru.

 - pantofi comozi

 - par nevopsit,

 -machiaj discret

 

Ţinuta decentă pentru baieti :

  -camasa  în culorile negru, alb, gri, albastru, fără inscripţionări sau desene nepotrivite .

  -pantaloni cu talie normală, în culorile negru, alb, gri, albastru.

  - par nevopsit, ingrijit

  -fara cercei in urechi sau piercinguri pe fata

Profesorul care constata in timpul orelor ca exista elevi cu tinuta care nu respecta prevederile acestui regulament va informa dirigintele clasei care va informa familia elevului.

d)  elevii au obligaţia ( in scoala si in curtea scolii ), să respecte Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.   Nerespectarea de câtre  persoanele fizice a prevederilor antifumat se sancționează cu amendă contravențională de la 100 lei la 500 lei.

          (2) Elevii au obligaţia să respecte prevederile art. 60 din O.M.E.N. nr. 3027/08.0.2018 de modificare a Anexei la O. M.E.N. C.Ș. nr. 5079 /31.08.2016 și anume

a) În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

b) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor

mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor

de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în

situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special

amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

(3) Elevii au obligatia de a participa la pregatirile suplimentare organizate in scoala.

Secţiunea a 5-a                    

           Sanctionarea elevilor

            Art.106. (1) Sancţiunile sunt cele prevăzute la art.16-25   din Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 4782 /10.08.2016. Sancţiunile atrag după sine scăderea corespunzătoare a notei la purtare, conform deciziei Consiliului profesoral, în urma propunerii Consiliului clasei.

            (2) Dirigintele are obligaţia de a consemna sancţiunile în caietul dirigintelui, specificând motivele sancţionării, organul care a acordat sancţiunea, data acordării, un scurt rezumat al discuţiei cu părinţii.

            (3) Sancţiunile vor fi consemnate în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol conform art. 16-25  din din Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 4782 /10.08.2016.

 

   Sanctiuni care pot fi aplicate elevilor in frunctie de abaterea disciplinara :

 •  Distrugerea , modificarea sau completarea documentelor școlare, precum cataloage, foi matricole , carnete de elev sau orice alte documente din aceeasi categorie

                     -modificarea 2-4 PUNCTE

                    -distrugerea-EXMATRICULAREA

 •  Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs fară acordul profesorului-2 puncte

 

 

 • Folosirea telefonului mobil sau  a oricaror mijloace de inregistrare audio-video pentru fotografierea sau înregistrarea activității desfasurate în incinta scolii ( ora de curs , activitati extrașcolare, pauze )

 

 

Ř mustrarea scrisă a elevului;

Ř scăderea notei la purtare cu 2 puncte

 

 

 

 

 •  Postarea fotografiilor și înregistrarilor pe internet si realizarea de live pe retelele de socializare -4-6 puncte

 •  Ţinută indecentă și refuzul de a purta ecuson.

 

 

§  mustrarea scrisă a elevului;

§  în cazul repetării faptei –scaderea notei la purtare cu 1 punct

 

 •   Perturbarea orelor de curs prin orice mijloc

§  mustrarea scrisă a elevului;

§  scăderea notei la purtare cu 2 puncte

 •  Participarea elevilor dintr-o clasa la orele de curs ale altor clase si implicit deranjarea profesorului

§  mustrarea scrisă a elevului;

§  scăderea notei la purtare cu 1 punct

 •    Migrarea elevilor în timpul pauzelor dintr-o sala în alta

§  mustrarea scrisă a elevului;

§  scăderea notei la purtare cu 1 punct

 •   Indiferenta manifestata prin participare pasiva la ore ( nu scrie , nu rezolva fise, doar sta in banca, eventual scoate diferite sunete)

§  mustrarea scrisă a elevului;

§  scăderea notei la purtare cu 2 puncte

 •   Urcatul pe pervazul fereastrei sau pe caloriferele din sali si hol

§  mustrarea scrisă a elevului;

§  scăderea notei la purtare cu 1 punct

 •   Aruncatul diferitelor obiecte pe fereastra

§  mustrarea scrisă a elevului;

§  scăderea notei la purtare cu 1 punct

 •   Saritul ferestrei

§  mustrarea scrisă a elevului;

§  scăderea notei la purtare cu 2 puncte

 

 •   Blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ;

                                                   §  mustrarea scrisă a elevului;

 •    Introducerea în scoală de materiale pornografice -2 -4 puncte

 

 

 •   Absentarea nemotivată de la ore

 

§  La 15 absenţe

 

 

Ř mustrarea scrisă – în cazul elevilor din ciclul inferior al liceului

 

§  La 20 absenţe

 

 

Ř avertismentul de exmatriculare – în cazul elevilor din ciclul superior

 al liceului

Ř mustrare scrisa –in cazul elevilor din ciclu inferior

Ř scaderea notei la purtare cu 1 punct

 

 

§  Peste 40 absenţe

Ř  Exmatriculare cu drept de reînscriere în anul școlar următor-elevii claselor XI-XII

Ř  scăderea notei la purtare cu 2 puncte

 

 

 

§  Peste 100 absenţe

 

 

 

 

Ř scăderea notei la purtare cu 5 puncte

 

 

     
           
Acte de violenta –conform nomenclatorului actelor de violenta

 

Categorie

Tip/Sanctiune                                         

COD

1. Atac la persoana

1. Violarea secretului corespondentei (accesarea fara

consimtamantul persoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.)

-scăderea notei la purtare cu 1 punct

1.1.

2. Discriminare si instigare la discriminare

-scăderea notei la purtare cu 2 puncte

1.2.

3. Insulte grave, repetate

Elev-elev                      - scăderea notei la purtare cu  1 punct         

Elev-profesor /personal didactic didactic auxiliar  si nedidactic

                                      - scăderea notei la purtare cu 3 puncte

1.3.

4. Amenintari repetate

Elev-elev                     

                - mustrare scrisă;

                - scăderea notei la purtare cu 2 puncte

Elev-profesor/ personal didactic didactic auxiliar  si nedidactic

               - scăderea notei la purtare cu 3 puncte

 

1.4.

5. Santaj      Elev-elev                        

                 -mustrare scrisă;

                 -scăderea notei la purtare cu 2 puncte

1.5.

6. Inselaciune

- scăderea notei la purtare cu 2 puncte

1.6.

7. Instigare la violenta

- scăderea notei la purtare cu 3 puncte

1.7.

8. Violente fizice usoare, fara arme (lovire)

În funcţie de gravitatea faptei

-scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte

-Implicarea politiei

1.8.

9. Lasarea fara ajutor sau lasarea fara ajutor prin omisiune de

înstiintare

-scăderea notei la purtare cu 3 puncte

1.9.

10. Fapte privitoare la viata sexuala

(violul, actul sexual cu un minor, perversiunea sexuala, coruptia sexuala, seductia, hartuire sexuala)

-scăderea notei la purtare sub 5

1.10.

11. Violenta fizica grava fara arme (vatamare corporala grava)

-scăderea notei la purtare cu 4 puncte

-implicarea politiei

1.11.

12. Violenta fizica cu arme albe

-Exmatriculare fara drept de reînscriere in Liceul Tehnologic

-Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

purtare cu 9 puncte

-Implicarea politiei

1.12.

13.Violenta fizica cu arme de foc

-Exmatriculare fara drept de reînscriere în Liceul Tehnologic

- Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei

   la purtare cu 9 puncte

1.13.

14. Omor sau tentativa de omor

-Exmatriculare fara drept de reînscriere în învatamant

-Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

purtare cu 9 puncte

1.14.

2. Atentat la securitatea unitatii

 scolare

1. Introducerea unor persoane straine in incinta scolii

- mustrare scrisă;

- scăderea notei la purtare 2-3 puncte

2.1.

2. Alarma falsa

- anunţarea organelor de ordine

- scăderea notei la purtare cu 4 puncte

2.2.

3. Incendiere si tentativa de incendiere

Pentru tentativa

-          scăderea notei la purtare 4-5 puncte       

Pentru incendiere 

-          Exmatriculare fara drept de reînscriere în Liceul Tehnologic

-          Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la purtare cu 9 puncte

2.3.

4. Introducere sau port arma alba in spatiul scolar

- exmatricularea fără drept de reînscriere în Liceul Tehnologic

- Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

 purtare cu 9 puncte

2.4.

5. Introducere sau port arma de foc in spatiul scolar

- exmatricularea fără drept de reînscriere în Liceul Tehnologic

- Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

purtare cu 9 puncte

2.5.

3. Atentat la bunuri

1. Insusirea bunului gasit

- scăderea notei la purtare 1punct

- recuperarea prejudiciilor materiale

- implicarea Politiei

3.1.

2. Furt si tentativa de furt

Pentru tentativa

-          scăderea notei la purtare în funcţie de valoarea bunului furat – pornind de la  2 puncte;

-          recuperarea prejudiciilor materiale

-          implicarea Politiei

Pentru furt

-          scăderea notei la purtare în funcţie de valoarea bunului furat – pornind de la  3 puncte;

-          recuperarea prejudiciilor materiale

-          implicarea Politiei

3.2.

3. Talharie

- recuperarea prejudiciilor materiale

- implicarea Politiei

- scăderea notei la purtare cu 4 puncte

3.3.

4. Distrugerea bunurilor unor persoane

- scăderea notei la purtare în funcţie de valoarea bunului furat – pornind de la  2 -4 puncte

- recuperarea prejudiciilor materiale

- implicarea Politiei

3.4.

Distrugerea bunurilor scolii

5.1 Distrugerea unor dispozitive şi materiale aflate în dotarea laboratoarelor şcolare

- scăderea notei la purtare cu 2 puncte;

- recuperarea prejudiciilor materiale

 

5.2 Distrugerea reţelei de calculatoare, a componentelor şi a perifericelor

- scăderea notei la purtare cu 3 puncte;

- recuperarea prejudiciilor materiale

 

5.3 Deteriorarea sub orice formă sistemul de supraveghere video din şcoala

- scăderea notei la purtare cu 3 puncte;

- recuperarea prejudiciilor materiale

Distrugerea / furtul prizelor sau intrerupatoarelor de reţea electrică

-          scăderea notei la purtare cu 1 puncte;

-          recuperarea prejudiciilor materiale

Distrugerea / murdărirea spaţiilor şi a mobilierului şcolar

-          scăderea notei la purtare cu 2 puncte;

-          recuperarea prejudiciilor materiale

3.5.

4. Alte fapte de violenta sau atentate la securitate in spatiul scolar

1. Consum de alcool în incinta școlii

- scăderea notei la purtare cu 6 puncte;

- introducerea elevului în programe de consiliere specializată

   Participarea la ore sub influența băuturilor alcoolice-4

4.1.

2. Consum de stupefiante sau alte substante interzise

- Exmatriculare fără drept de reînscriere în Liceul Tehnologic

- Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

   purtare cu 8 puncte

- introducerea elevului în programe de consiliere specializată

4.2.

3. Trafic cu stupefiante sau alte substante interzise

- Exmatriculare fără drept de reînscriere în Liceul Tehnologic

- Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

   purtare cu 8 puncte

- introducerea elevului în programe de consiliere specializată

4.3.

4. Automutilare

- scăderea notei la purtare cu 6 puncte

- introducerea elevului în programe de consiliere specializată

 

4.4.

5.  Determinarea sau inlesnirea sinuciderii

- Exmatriculare fără drept de reînscriere în Liceul Tehnologic

- Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

  purtare cu 9 puncte

Pentru Victima- introducerea  în programe de consiliere specializată

4.5.

6. Tentativa de suicid

- Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

  purtare cu 9 puncte

Pentru Victima- introducerea  în programe de consiliere specializată

- Evaluare de specialitate

4.6.

7. Alte tipuri de violenta

Introducerea de instrumente,  muniţie, petarde, pocnitori, spray-uri lacrimogene,

- scăderea notei la purtare cu 4-6 puncte

4.7.

            Art.107. Avertizarea elevilor pentru absenţe nemotivate se face de către dirigintele clasei şi se contrasemnează de director.

         

Secţiunea a 6- a

   Anularea sanctiunii

 Art.108 Sancțiunile  care pot fi anulate sunt :

a)    observație individuală;

b)    mustrare scrisă;

c)    retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, bursei profesionale;

d)    mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate ;

e)    preavizul de exmatriculare;

Art. 109 (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la art.106  dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat sancţiunea.

 

Secţiunea a 7-a

 Contestarea sanctiunii

Art. 110 (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor,  se adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea consiliului de administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.

(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.

 

 

Secţiunea a 8-a

 Reprezentarea elevilor

Art.111. În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în:

a) consiliul elevilor;

b) asociaţiile reprezentative ale elevilor.

          Art.112.Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin:

a) participarea reprezentanţilor elevilor în organismele - foruri, consilii, comisii şi alte organisme şi structuri asociative - care au impact asupra sistemului educaţional;

b) participarea reprezentanţilor elevilor aleşi în organismele administrative şi forurile decizionale sau consultative din cadrul unităţii de învăţământ liceal şi profesional;

c) participarea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, conform legii;

d) depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz;

e) transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziţie şi alte forme de comunicare publică;

f) alte modalităţi de exprimare a doleanţelor, drepturilor şi poziţiei reprezentaţilor elevilor, inclusiv organizarea de acţiuni de protest, cu respectarea normelor legale în vigoare.

            Art.113 Se consideră reprezentanţi ai elevilor următorii:

a) preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului şcolar al elevilor;

b) reprezentanţii elevilor în birourile executive ale consiliului judeţean al elevilor/Consiliul Naţional al Elevilor şi în structurile de conducere ale asociaţiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, ce au prevăzut în statut scopul reprezentării elevilor;

c) reprezentantul elevilor în consiliul de administraţie;

d) reprezentanţii elevilor în comisiile unităţii de învăţământ :

    - comisia pentru prevenirea și eliminarea violentei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității.

    - comisia pentru programe și proiecte educative

    - comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii

    - comisiei de revizuire a regulamentului de organizare si functionare

 Art. 114 (1) Reprezentanţii elevilor din organismele administrative sau din forurile decizionale ori consultative ale unităţii de învăţământ liceal sau profesional sunt aleşi, la începutul fiecărui an şcolar, de către elevii unităţii de învăţământ liceal, profesional.

(2) Fiecare elev are dreptul de a alege şi de a fi ales ca reprezentant al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar. Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, statut socioeconomic, convingeri sociale sau politice, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală, apartenenţă la un grup defavorizat, medie generală, medie la purtare, situaţie şcolară, precum şi orice alt criteriu discriminatoriu.

(3) Cadrelor didactice sau personalului administrativ din unitatea de învăţământ preuniversitar le este interzis să influenţeze procedurile de alegere a elevilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Influenţarea alegerilor se sancţionează conform prevederilor art. 280 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Modul concret de desfăşurare a alegerilor pentru elevii reprezentanţi se stabileşte de aceştia printr-un regulament adoptat de către Consiliul Naţional al Elevilor.

            Art.115. Elevii reprezentanţi au următoarele drepturi:

a) de a avea acces la activităţile desfăşurate de către organismele în cadrul cărora este reprezentant şi la informaţiile ce vizează activitatea acestora, în condiţiile legii;

b) de a folosi baza materială a unităţii de învăţământ, în conformitate cu îndatoririle ce le revin în calitatea de reprezentant;

c) de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activităţile aferente calităţii de elev reprezentant;

d) de a li se motiva absenţele în baza unor documente justificative, care atestă prezenţa elevului reprezentant la activităţile derulate prin prisma calităţii şi care sunt semnate de preşedintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat.

        Art.116. Elevii reprezentanţi au următoarele îndatoriri:

a) de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influenţaţi de factori politici;

b) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naţionalitate, sex, religie, convingeri politice, orientare sexuală şi alte criterii discriminatorii;

c) de a informa elevii cu privire la activităţile întreprinse şi deciziile luate şi de a asigura diseminarea informaţiilor în timp util;

d) de a participa la activităţile care decurg din poziţia pe care o deţin, conform prevederilor legale;

e) de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care ţine de atribuţiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat;

f) de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de contact pe site-ul unităţii de învăţământ sau pe diverse panouri de afişaj din unitatea de învăţământ;

g) de a fi informaţi periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, la publicarea deciziilor care privesc elevii, precum şi la alte informaţii de interes.

 

Capitolul VI - Asigurarea protectiei unitatii scolare , a sigurantei elevilor, si a personalului didactic

Capitolul VII - Partenerii educationali

Capitolul VIII - Dispozitii finale

 

 

 

 REGULAMENT  INTERN 

 al  LICEULUI TEHNOLOGIC TANDAREI 

 AN SCOLAR 2019-2020

 

Prezentul regulament este aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 04.12.2019. In continuare voi prezenta extras din regulament.

    Art.1. Structurile organizatorice ce asigură proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asigurare a protecţiei unităţii şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic sunt următoarele:

§  Consiliul profesoral;

§  Consiliul de administraţie;

§  Consiliul reprezentativ al părinţilor;

§  Consiliul elevilor;

§  Comisia pentru situaţii de urgenţă;

§  Comitetul pentru sănătate şi securitate în muncă;

§  Poliţia;

§  Poliţia comunitară.

§  Jandarmeria

Art. 2. Accesul persoanelor străine în şcoală se va face doar cu B.I./ C.I. sau paşaport. Datele personale ale acestora se vor înregistra în Registrul de acces în unitate.

Art. 3.  În cazul în care în şcoală se produce un eveniment grav, directorul şcolii sau oricare altă persoană din cadrul şcolii care ia cunoştinţă despre acel eveniment are obligaţia de a informa deîndată I.S.J. Ialomiţa şi organele abilitate.

Art. 4. În şcoală se va organiza permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală de către cadrele didactice (conform prevederilor cuprinse în R.O.F.). 

Art 5. Accesul în unitatea de învăţământ se va face cu respectarea următoarelor măsuri:

̶        accesul persoanelor şi autovehicolelor în incinta unităţii de învăţământ se face numai prin locul special destinat acestui scop;

̶        accesul autovehicolelor este permis doar dacă aparţin: şcolii, profesorilor şcolii, salvării, poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, salubrizării, celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare de electricitate, gaz, apă, telefonie sau care aprovizionează cu produse sau materiale unitatea de învăţământ, cu consemnarea obligatorie în registrul de acces în unitate a următoarelor date: ora intrării/ieşirii, nr de înmatriculare, durata staţionării, scopul intrării, precum şi a datelor de identificare ale conducătorului auto;

                    - părinţii şi alte persoane din afara şcolii vor avea acces pe baza actului de identitate, cu consemnarea obligatorie a datelor de identitate în registrul de acces în unitate.

Art. 6. Este interzis acccesul în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, persoanelor însoţite de câini, a persoanelor având asupra lor arma albe/de foc, obiecte contondente, substanţe toxice, explozive, lacrimogene, precum şi substanţe stupefiante, băuturi alcoolice, sau publicaţii cu caracter obscen.

Art. 7. Este interzisă comercializarea băuturilor alcoolice şi a produselor din tutun în incinta şi în imediata apropiere a şcolii.

Art. 8. Elevii pot părăsi unitatea de învăţământ în timpul desfăşurării programului şcolar numai cu aprobarea directorului, pe baza de bilet scris.

Art. 9. După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirile şcolii se vor încuia de către personalul abilitat care va verifica în prealabil respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor şi siguranţei imobilelor.

Art. 10. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în incinta unităţii.

Art. 11. Consemnul general al persoanelor de pază prevăzut în anexa 2  va fi afişat la cancelerie şi la postul de pază şi cuprinde îndatoririle celui care execută serviciul pe durata desfăşurării acestuia.

        Art. 12. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii  pentru tot personalul didactic sau nedidactic al scolii,  cat si pentru elevi şi părinţii acestora.

 

 

 

 

 

Return to top

Modificat: 28-ian.-2021 11:15