Home

Regulament de organizare si Regulament intern

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2016-2017] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Program PHARE] [Rezultate examene] [Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Instantanee baluri] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2016] [Transparenta veniturilor] [Contact]

 

  

 

 

 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

SI REGULAMENT INTERN

 al

LICEULUI TEHNOLOGIC TANDAREI 

 AN SCOLAR 2017-2018

 

 

 

Capitolul I  - Dispoziţii generale

Capitolul II - Organizarea şi conducerea şcolii

Capitolul III - Procesul instructiv – educativ

 

Secţiunea 1

Procesul de învăţământ. Standardele procesului de învăţământ

 

            Art.50. (1) În cadrul procesului de învăţământ, cadrele didactice exercită asupra elevilor, în mod conştient şi sistematic, un ansamblu de acţiuni pentru formarea personalităţii acestora în concordanţă cu cerinţele idealului educaţional prevăzut de Legea Învăţământului.

            (2) În procesul instructiv – educativ rolul conducător îl are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit obiectivelor activităţii, aplicate diferenţiat în funcţie de contextul acestora.

            (3) În procesul instructiv – educativ cadrul didactic interacţionează şi conlucrează cu elevii.

            (4) Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunoştinţelor, de organizare, coordonare şi stimulare a activităţii elevilor în vederea asigurării unui cadru adecvat formării personalităţii acestora.

            (5) Învăţarea înglobează totalitatea acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă elevul în procesul de învăţământ.

            Art.51. Procesul instructiv – educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii, lucrări de laborator) şi extracurriculare (cercuri, formaţii artistice, echipe sportive etc.).

            Art.52. (1) În învăţământ se urmăreşte realizarea competenţelor disciplinare, a capacităţilor metodologice şi a atitudinilor.

            (2) Competenţele disciplinare constau în capacităţi de muncă intelectuală, proprii unei gândiri sistematice şi în capacităţi de comunicare.

            (3) Atitudinile fundamentale constau în comportamente necesare integrării în activitatea socio – economică în formarea de atitudini faţă de propria persoană şi faţă de societate.

  

Secţiunea a 2-a

Structura anului şcolar

 

           Art.53. Anul şcolar începe la  1 septembrie 2017 şi se încheie la 31 august 2018.

Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfaşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene naţionale se stabilesc prin  OMEN nr. 3382/2017 privind structura anului şcolar 2017-2018.

                        Art.54. Deschiderea cursurilor se face în mod festiv pe baza unui program special, in prima zi a anului şcolar începând cu ora 9.00.

             Disciplina este asigurată de cadrele didactice desemnate de Consiliul de administraţie care stabilesc dispunerea claselor şi de diriginţi (aceştia sunt obligaţi să însoţească clasa sau să desemneze un înlocuitor).

            Art.55. Încheierea cursurilor se marchează prin festivitatea de premiere a elevilor merituoşi, prilej cu care se atribuie diplome şi premii elevilor clasaţi pe primele locuri în clasele respective şi menţiuni celor care s-au distins în diferite ocazii. Premiile se atribuie conform Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 5079 /31.08.2016 . Diriginţii propun premii speciale şi menţiuni. Diriginţii claselor asigură completarea (scrierea) diplomelor. Festivitatea de premiere se organizează după un program stabilit de Consiliul de administraţie . Elevilor premianţi care nu se prezintă la festivitate le vor fi transmise diplomele, iar premiile vor fi reţinute la şcoală. La festivitatea de premiere este obligatorie prezenţa diriginţilor (care înmânează diplomele). Diriginţii asigură totodată disciplina pe timpul festivităţii consemnând eventuale abateri ale elevilor. Participanţii la festivitatea de premiere pot părăsi sala doar după încheierea acesteia.

            Art.56. În cazuri de epidemii, calamităţi naturale sau condiţii improprii desfăşurării activităţii, Consiliul de administraţie suspendă cursurile cu aprobarea Inspectoratului Şcolar. În astfel de situaţii, Consiliul de administraţie va stabili măsuri de parcurgere integrală a programei până la sfârşitul anului şcolar. Aceste măsuri se aprobă de Consiliul profesoral.

 

Secţiunea a 3-a

Programul şcolar. Orarul şcolar

 

            Art.57. Orele de începere şi încheiere a cursurilor se aprobă de Consiliul de administraţie la propunerea directorului şi a Comisiei de orar și asigurarea serviciului pe scoala.

              Art.58. Orarul liceului se întocmeşte de Comisiei de orar și asigurarea serviciului pe scoala  şi se aprobă în Consiliul de administraţie înainte de începerea cursurilor.

            Art.59. Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile cultural artistice, sportive etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii. Conducătorii acestor activităţi le vor consemna zilnic în condica de prezenţă. Organizarea, evidenţa şi răspunderea acestor activităţi revine catedrelor şi Consiliului pentru curriculum.

            Art.60. (1) Ordinea şi disciplina se asigură de cadrele didactice, personal auxiliar, profesori de serviciu şi conducerea şcolii. Indiferent de motiv se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs.

    (2) Solicitările cluburilor sportive pentru participare la programe de pregătire sau competiţii se depun la secretariat cu 5 zile înainte şi se supun aprobării directorului.

 

Secţiunea a 4-a

Planuri cadru de învăţământ. Programe. Manuale şcolare

            Art.61. Întreaga activitate desfăşurată de profesori cu elevii la clasă se realizează pe baza cunoaşterii temeinice şi respectării obligatorii a prevederilor planurilor cadru şi programelor şcolare, aprobate de M.E.N.C.T. S. (pentru orele din trunchiul comun) şi a opţiunilor elevilor pe baza ofertei şcolii (pentru disciplinele opţionale).

            Art.62. Respectarea numărului de ore pentru fiecare disciplină (de trunchi comun sau opţional), a conţinutului programelor, şi parcurgerea integrală şi ritmică a materiei sunt obligatorii pentru toţi profesorii. Nerespectarea acestor cerinţe, predarea la un nivel scăzut sau la un nivel ce depăşeşte posibilităţile de înţelegere şi asimilare ale elevilor, constituie abateri şi se sancţionează conform prevederilor Statutului personalului didactic.

            Art.63. Materia de studiu prevăzută în programele şcolare se repartizează pe lecţii prin planificările curriculare  anuale si semestriale care se întocmesc de profesori pentru fiecare obiect şi clasă înaintea începerii cursurilor. Structura planificărilor este stabilită de fiecare comisie metodică.

             Planificările sunt aprobate de responsabilul comisiei metodice. Acesta le prezintă pentru avizare conducerii şcolii in cel mult 2 săptămâni de la începerea anului şcolar. Un exemplar din planificarea calendaristică se depun la mapa comisiei metodice.

Responsabilul comisiei metodice verifică lunar stadiul parcurgerii programei.

            Art.64. În şcoală se vor utiliza numai manuale aprobate de M.E.N. Manualele alternative vor fi recomandate elevilor de profesorii claselor, daca este posibil, înainte de finalul anului şcolar curent.

 

            Secţiunea a 5-a

Constituirea claselor

Art.65. Formaţiunile de studiu cuprind grupe sau clase  după cum urmează:

a) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20;

b) învăţământul primar: clasa  cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 25; 

c) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 30; 
d) învăţământul liceal și profesional : clasa  cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30,
se constituie la începutul primului an de studiu pe filiere, profiluri.

Art.66. In cazuri excepţionale, bine motivate, formaţiunile de elevi pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al liceului .

Art.67. Clasele nou constituite vor avea efectivul prevăzut in Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unitaților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 5079 /31.08.2016.

 

Secţiunea a 6-a

Evaluarea copiilor /  elevilor. Încheierea situației școlare.

            Art.68. (1) Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare respectându-se prevederile art. 112- 138 din  Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 5079 /31.08.2016.

              (2) Criteriile de evaluare sunt elaborate de fiecare comisie metodică, individualizat si actualizat la începutul fiecărui an şcolar. Profesorii care nu respectă criteriile vor fi depunctaţi la evaluare.

                        Art.69.(1) Susţinerea lucrărilor scrise semestriale este obligatorie pentru toţi elevii şi constituie o condiţie de încheiere a situaţiei şcolare semestriale.

            (2) Toate lucrările scrise se păstrează în unitatea şcolară timp de 1 an de la data susţinerii.

           (3) Elevii au dreptul la o evaluare obiectiva si corecta.

 Elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele sau sustinatorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluarii la lucrările scrise , solicitand cadrului didactic sa justifice rezultatele acesteia, in prezenta elevului si a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, in termen de 5 zile de la comunicare.

In situatia in care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfacatoare, elevul/parintele, tutorele sau sustinatorul legal poate solicita, in scris, directorului unitatii de invatamant, reevaluarea lucrarii scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

Pentru solutionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna doua cadre didactice de specialitate, din unitatea de invatamant, care nu predau la clasa respectiva si care vor reevalua lucrarea scris.

Media notelor acordate separat de cadrele didactice este nota rezultata in urma reevaluarii.

In cazul in care diferenta dintre nota initiala, acordata de cadrul didactic de la clasa si nota acordata in urma reevaluarii, este mai mica de un punct, contestatia este respinsa si nota acordata initial ramane neschimbata.

            In cazul in care diferenta dintre nota initiala si nota acordata in urma reevaluarii este de cel putin  un punct, contestatia este acceptata.

In cazul acceptarii contestatiei, directorul anuleaza nota obtinuta in urma evaluarii initiale. Directorul trece nota acordata in urma contestatiei, autentifica schimbarea prin semnatura si aplica stampila unitatii de invatamant.

Calificativele sau notele obtinute in urma contestatiei, raman definitive.

In situatia in care in unitatea de invatamant nu exista profesori de specialitate care sa nu predea la clasa respectiva, pot fi desemnati, de catre inspectoratul scolar, profesori de specialitate din alte unitati de invatamant.

 Art.70. Notele acordate elevilor se trec în catalog imediat după încheierea activităţii de evaluare.

            Art.71. Elevii care, din cauză de forţă majoră, cunoscute de şcoală şi dovedite cu acte, nu se prezintă la unele sau la toate probele de evaluare dintr-un semestru, se consideră amânaţi. Încheierea situaţiei şcolare a acestora se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unitpților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 5079 /31.08.2016.

             

 

Secţiunea a 8-a

Examene organizate de unitatea şcolară

 

            Art.72. Examenele organizate de unitatea şcolară sunt:

§  Examen de corigenţă;

§  Examen/ examene de de încheierea situaţiei şcolare;

§  Examen de diferenţă.

            Art.73. Toate examenele organizate de şcoală se desfăşoară conform art. 140- 147 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 5079 /31.08.2016.

 

 

Capitolul IV - Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

 

Capitolul V - Elevii- beneficiarii primari ai invatamantului preuniversitar

 

Secţiunea 1

Dobândirea și exercitarea calităţii de elev

Art.92. Dobândirea și exercitarea calităţii de elev al liceului se face în conformitate cu prevederile art. 96-104 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 5079 /31.08.2016.

            Art.93. Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul preuniversitar şi se păstrează pe tot parcursul şcolarităţii, până la încheierea studiilor din învăţământul secundar superior liceal, profesional, conform legii. Antepreşcolarii şi preşcolarii sunt asimilaţi calităţii de elev, fiind reprezentaţi de către părinţi/tutori/susţinători legali.

          Art.94. Elevii, alături de ceilalţi actori ai sistemului de învăţământ, fac parte din comunitatea şcolară.

          Art.95. Învăţământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanţilor elevilor, respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor şi a altor organisme reprezentative ale elevilor, precum şi prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor federaţiilor sindicale, a beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, a reprezentanţilor mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a societăţii civile.

        Art.96. Principiile comunităţii şcolare şi ale sistemului educaţional sunt cele stipulate în art. 3 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

        Art.97. În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să asiste la oră, putând motiva absenţa până la sfârşitul orei.

       Art.98. Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului clasei pentru a fi sancţionaţi.

       Art.99. Elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare, în vederea pregătirii intensive, pot fi scutiţi de frecvenţă cu acordul profesorilor clasei şi al direcţiunii în conformitate cu un program aprobat de direcţiune. Aceştia au însă obligaţia de a recupera individual materia pierdută.

    Art.100. a) Motivarea absenţelor se efectuează numai de către diriginte, pe baza următoarelor acte:

• adeverinţă eliberată de medicul de familie, vizată la Cabinetul medical al şcolii;

• adeverinţă/certificat medical eliberat de unitatea sanitară în caz de spitalizare, după ce a fost vizat la Cabinetul medical al şcolii;

• cererea scrisă a părintelui /tutorelui legal al elevului adresată directorului  şi aprobată de acesta în urma consultării dirigintelui clasei, cel mult 3 zile /semestru .

 b) Dirigintele motivează absenţele în ziua în care se aduc actele justificative de către părinte/tutore legal, dacă elevul este minor, în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului; în caz contrar, absenţele sunt considerate nemotivate.

 c) Directorul aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi competiţii sportive, la cererea scrisă a unităţilor sportive de performanţă şi a federaţiilor de specialitate. Directorul aproba motivarea absentelor elevilor care participa la proiectele si programele in care este implicata scoala.

 

               Secţiunea a 2-a      

Drepturile elevilor

 

          Art.101. Drepturi educationale prevăzute în Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 4782 /10.08.2016, art. 7-9

           Art.102. Drepturi de asociere și de exprimare prevăzute în Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 4782 /10.08.2016, art.10 

          Art.103. Drepturi sociale prevăzute în Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 4782 /10.08.2016, art.11.

          Art.104. Alte drepturi prevăzute în Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 4782 /10.08.2016, art.12

         Art.105.   Elevii au dreptul de a se transfera de la o clasă la alta, de la un profil la altul, la alte şcoli, la alte forme de învăţământ conform articolelor 148-160 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unitpților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 5079 /31.08.2016.

 

                        Secţiunea a 3-a

Recompensarea elevilor

Art. 106 (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele recompense:

a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral;

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;

c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;

d) premii, diplome, medalii;

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din străinătate;

f) premiul de onoare al Liceului Tehnologic.

(2) Performanţa elevilor la concursuri, la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului şcolii sau a consiliului şcolar al elevilor.

(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda:

a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat;

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.

 

 (5) Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă:

a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de învăţământ;

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

(6) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ

(7) Scoala poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea asociaţiei părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale  sau din venituri extrabugetare cu avizul Consilul de administrație

          

Secţiunea a 4-a

Îndatoririle/ obligațiile  elevilor

            Art.107.  Elevii au obligaţia să respecte prevederile art. 14-15 din Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 4782 /10.08.2016, cu următoarele precizări:

a)    elevii au obligaţia de a acorda semnele exterioare de respect

       b) elevii au obligaţia de a purta asupra lor carnetul de elev vizat şi a-l prezenta la cererea profesorilor.

      c) Să aibă o ţinută decentă.

 

Ţinuta decentă pentru fete:

   - camasa/bluza care să depăşească mijlocul,  netransparenta, în culorile negru, alb, gri, albastru, fără inscripţionări sau desene.

 -fustă cel mult de - o palmă deasupra genunchiului, în culorile negru, alb, gri, albastru

 -pantaloni cu talie normală, în culorile negru, alb, gri, albastru.

 - pantofi comozi

 - par nevopsit,

 -machiaj discret

 

Ţinuta decentă pentru baieti :

  -camasa  în culorile negru, alb, gri, albastru, fără inscripţionări sau desene nepotrivite .

  -pantaloni cu talie normală, în culorile negru, alb, gri, albastru.

  - par nevopsit, ingrijit

  -fara cercei in urechi sau piercinguri pe fata

Profesorul care constata in timpul orelor ca exista elevi cu tinuta care nu respecta prevederile acestui regulament va informa dirigintele clasei care va informa familia elevului.

d)  ( in scoala si in curtea scolii ),  Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.   Nerespectarea de câtre  persoanele fizice a prevederilor antifumat se sancționează cu amendă contravențională de la 100 lei la 500 lei.

 

Secţiunea a 5-a                    

           Sanctionarea elevilor

            Art.108. (1) Sancţiunile sunt cele prevăzute la art.16-25  din din Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 4782 /10.08.2016.. Sancţiunile atrag după sine scăderea corespunzătoare a notei la purtare, conform deciziei Consiliului profesoral, în urma propunerii Consiliului clasei.

            (2) Dirigintele are obligaţia de a consemna sancţiunile în caietul dirigintelui, specificând motivele sancţionării, organul care a acordat sancţiunea, data acordării, un scurt rezumat al discuţiei cu părinţii.

            (3) Sancţiunile vor fi consemnate în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol conform art. 16-25  din din Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N. C.Ș. nr. 4782 /10.08.2016.

 

   Sanctiuni care pot fi aplicate elevilor in frunctie de abaterea disciplinara :

·         Distrugerea , modificarea sau completarea documentelor școlare, precum cataloage, foi matricole , carnete de elev sau orice alte documente din aceeasi categorie

                     -modificarea 2-4 PUNCTE

                    -distrugerea-EXMATRICULAREA

 

§  Folosirea telefonului mobil sau  a oricaror mijloace de inregistrare audio-video în timpul orei de curs

 

 

Ř mustrarea scrisă a elevului;

Ř scăderea notei la purtare cu 2 puncte

 

 

 

 

§  Ţinută indecentă și refuzul de a purta ecuson.

 

 

Ř mustrarea scrisă a elevului;

Ř în cazul repetării faptei –scaderea notei la purtare cu 1 punct

 

§  Perturbarea orelor de curs prin orice mijloc

§  mustrarea scrisă a elevului;

§  scăderea notei la purtare cu 2 puncte

§  Participarea elevilor dintr-o clasa la orele de curs ale altor clase si implicit deranjarea profesorului

§  mustrarea scrisă a elevului;

§  scăderea notei la purtare cu 1 punct

§  Indiferenta manifestata prin participare pasiva la ore ( nu scrie , nu rezolva fise, doar sta in banca, eventual scoate diferite sunete)

§  mustrarea scrisă a elevului;

§  scăderea notei la purtare cu 2 puncte

§   Urcatul pe pervazul fereastrei sau pe caloriferele din sali si hol

§  mustrarea scrisă a elevului;

§  scăderea notei la purtare cu 1 punct

§  Aruncatul diferitelor obiecte pe fereastra

§  mustrarea scrisă a elevului;

§  scăderea notei la purtare cu 1 punct

§  Saritul ferestrei

§  mustrarea scrisă a elevului;

§  scăderea notei la purtare cu 2 puncte

§  Blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ;

 

§  mustrarea scrisă a elevului;

 

§  Absentarea nemotivată de la ore

 

§  La 15 absenţe

 

 

Ř mustrarea scrisă – în cazul elevilor din ciclul inferior al liceului

 

§  La 20 absenţe

 

 

Ř avertismentul de exmatriculare – în cazul elevilor din ciclul superior

 al liceului

Ř mustrare scrisa –in cazul elevilor din ciclu inferior

Ř scaderea notei la purtare cu 1 punct

 

 

 

§  Peste 40 absenţe

Ř  Exmatriculare cu drept de reînscriere în anul școlar următor-elevii claselor XI-XII

Ř  scăderea notei la purtare cu 2 puncte

 

 

 

§  Peste 100 absenţe

 

 

 

 

Ř scăderea notei la purtare cu 5 puncte

 

 

     

 

            Acte de violenta –conform nomenclatorului actelor de violenta

 

Categorie

Tip/Sanctiune                                         

COD

1. Atac la persoana

1. Violarea secretului corespondentei (accesarea fara

consimtamantul persoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.)

-scăderea notei la purtare cu 1 punct

1.1.

2. Discriminare si instigare la discriminare

-scăderea notei la purtare cu 2 puncte

1.2.

3. Insulte grave, repetate

Elev-elev                      - scăderea notei la purtare cu  1 punct         

Elev-profesor /personal didactic didactic auxiliar  si nedidactic

                                      - scăderea notei la purtare cu 3 puncte

1.3.

4. Amenintari repetate

Elev-elev                     

                - mustrare scrisă;

                - scăderea notei la purtare cu 2 puncte

Elev-profesor/ personal didactic didactic auxiliar  si nedidactic

               - scăderea notei la purtare cu 3 puncte

1.4.

5. Santaj      Elev-elev                        

                 -mustrare scrisă;

                 -scăderea notei la purtare cu 2 puncte

1.5.

6. Inselaciune

- scăderea notei la purtare cu 2 puncte

1.6.

7. Instigare la violenta

- scăderea notei la purtare cu 3 puncte

1.7.

8. Violente fizice usoare, fara arme (lovire)

În funcţie de gravitatea faptei

-eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 1 zi

-scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte

-Implicarea politiei

1.8.

9. Lasarea fara ajutor sau lasarea fara ajutor prin omisiune de

înstiintare

-scăderea notei la purtare cu 3 puncte

1.9.

10. Fapte privitoare la viata sexuala

(violul, actul sexual cu un minor, perversiunea sexuala, coruptia sexuala, seductia, hartuire sexuala)

-scăderea notei la purtare sub 5

1.10.

11. Violenta fizica grava fara arme (vatamare corporala grava)

-scăderea notei la purtare cu 4 puncte

-implicarea politiei

1.11.

12. Violenta fizica cu arme albe

-Exmatriculare fara drept de reînscriere in Liceul Tehnologic

-Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

purtare cu 9 puncte

-Implicarea politiei

1.12.

13.Violenta fizica cu arme de foc

-Exmatriculare fara drept de reînscriere în Liceul Tehnologic

- Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei

   la purtare cu 9 puncte

1.13.

14. Omor sau tentativa de omor

-Exmatriculare fara drept de reînscriere în învatamant

-Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

purtare cu 9 puncte

1.14.

2. Atentat la securitatea unitatii

 scolare

1. Introducerea unor persoane straine in incinta scolii

- mustrare scrisă;

- scăderea notei la purtare 2-3 puncte

2.1.

2. Alarma falsa

- anunţarea organelor de ordine

- scăderea notei la purtare cu 4 puncte

2.2.

3. Incendiere si tentativa de incendiere

Pentru tentativa

-          scăderea notei la purtare 4-5 puncte       

Pentru incendiere 

-          Exmatriculare fara drept de reînscriere în Liceul Tehnologic

-          Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la purtare cu 9 puncte

2.3.

4. Introducere sau port arma alba in spatiul scolar

- exmatricularea fără drept de reînscriere în Liceul Tehnologic

- Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

 purtare cu 9 puncte

2.4.

5. Introducere sau port arma de foc in spatiul scolar

- exmatricularea fără drept de reînscriere în Liceul Tehnologic

- Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

purtare cu 9 puncte

2.5.

3. Atentat la bunuri

1. Insusirea bunului gasit

- scăderea notei la purtare 1punct

- recuperarea prejudiciilor materiale

- implicarea Politiei

3.1.

2. Furt si tentativa de furt

Pentru tentativa

-          scăderea notei la purtare în funcţie de valoarea bunului furat – pornind de la  2 puncte;

-          recuperarea prejudiciilor materiale

-          implicarea Politiei

Pentru furt

-          scăderea notei la purtare în funcţie de valoarea bunului furat – pornind de la  3 puncte;

-          recuperarea prejudiciilor materiale

-          implicarea Politiei

3.2.

3. Talharie

- recuperarea prejudiciilor materiale

- implicarea Politiei

- scăderea notei la purtare cu 4 puncte

3.3.

4. Distrugerea bunurilor unor persoane

- scăderea notei la purtare în funcţie de valoarea bunului furat – pornind de la  2 -4 puncte

- recuperarea prejudiciilor materiale

- implicarea Politiei

3.4.

Distrugerea bunurilor scolii

 

5.1 Distrugerea unor dispozitive şi materiale aflate în dotarea laboratoarelor şcolare

- scăderea notei la purtare cu 2 puncte;

- recuperarea prejudiciilor materiale

 

5.2 Distrugerea reţelei de calculatoare, a componentelor şi a perifericelor

- scăderea notei la purtare cu 3 puncte;

- recuperarea prejudiciilor materiale

 

5.3 Deteriorarea sub orice formă sistemul de supraveghere video din şcoala

- scăderea notei la purtare cu 3 puncte;

- recuperarea prejudiciilor materiale

Distrugerea / furtul prizelor sau intrerupatoarelor de reţea electrică

-          scăderea notei la purtare cu 1 puncte;

-          recuperarea prejudiciilor materiale

Distrugerea / murdărirea spaţiilor şi a mobilierului şcolar

-          scăderea notei la purtare cu 2 puncte;

-          recuperarea prejudiciilor materiale

3.5.

4. Alte fapte de violenta sau atentate la securitate in spatiul scolar

1. Consum de alcool

- scăderea notei la purtare cu 6 puncte;

- introducerea elevului în programe de consiliere specializată

4.1.

2. Consum de stupefiante sau alte substante interzise

- Exmatriculare fără drept de reînscriere în Liceul Tehnologic

- Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

   purtare cu 8 puncte

- introducerea elevului în programe de consiliere specializată

4.2.

3. Trafic cu stupefiante sau alte substante interzise

- Exmatriculare fără drept de reînscriere în Liceul Tehnologic

- Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

   purtare cu 8 puncte

- introducerea elevului în programe de consiliere specializată

4.3.

4. Automutilare

- scăderea notei la purtare cu 6 puncte

- introducerea elevului în programe de consiliere specializată

 

4.4.

5.  Determinarea sau inlesnirea sinuciderii

- Exmatriculare fără drept de reînscriere în Liceul Tehnologic

- Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

  purtare cu 9 puncte

Pentru Victima- introducerea  în programe de consiliere specializată

4.5.

6. Tentativa de suicid

- Pentru elevii din învățământul obligatoriu - scăderea notei la

  purtare cu 9 puncte

Pentru Victima- introducerea  în programe de consiliere specializată

- Evaluare de specialitate

4.6.

7. Alte tipuri de violenta

Introducerea de instrumente,  muniţie, petarde, pocnitori, spray-uri lacrimogene,

- scăderea notei la purtare cu 4-6 puncte

4.7.

 
            Art.109. Avertizarea elevilor pentru absenţe nemotivate se face de către dirigintele clasei şi se contrasemnează de director.

         

Secţiunea a 6- a

 

  Anularea sanctiunii

 Art.110 Sancțiunile  care pot fi anulate sunt :

a)    observație individuală;

b)    mustrare scrisă;

c)    retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, bursei profesionale;

d)    mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate ;

e)    preavizul de exmatriculare;

Art. 111 (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la art.110  dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat sancţiunea.

 

Secţiunea a 7-a

 

Contestarea sanctiunii

Art. 112 (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor,  se adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea consiliului de administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.

(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.

Secţiunea a 8-a

 

Reprezentarea elevilor

Art.113. În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în:

a) consiliul elevilor;

b) asociaţiile reprezentative ale elevilor.

          Art.114.Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin:

a) participarea reprezentanţilor elevilor în organismele - foruri, consilii, comisii şi alte organisme şi structuri asociative - care au impact asupra sistemului educaţional;

b) participarea reprezentanţilor elevilor aleşi în organismele administrative şi forurile decizionale sau consultative din cadrul unităţii de învăţământ liceal şi profesional;

c) participarea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, conform legii;

d) depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz;

e) transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziţie şi alte forme de comunicare publică;

f) alte modalităţi de exprimare a doleanţelor, drepturilor şi poziţiei reprezentaţilor elevilor, inclusiv organizarea de acţiuni de protest, cu respectarea normelor legale în vigoare.

            Art.115 Se consideră reprezentanţi ai elevilor următorii:

a) preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului şcolar al elevilor;

b) reprezentanţii elevilor în birourile executive ale consiliului judeţean al elevilor/Consiliul Naţional al Elevilor şi în structurile de conducere ale asociaţiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, ce au prevăzut în statut scopul reprezentării elevilor;

c) reprezentantul elevilor în consiliul de administraţie;

d) reprezentanţii elevilor în comisiile unităţii de învăţământ :

    - comisia pentru prevenirea și eliminarea violentei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității.

    - comisia pentru programe și proiecte educative

    - comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii

    - comisiei de revizuire a regulamentului de organizare si functionare

 

Art. 116 (1) Reprezentanţii elevilor din organismele administrative sau din forurile decizionale ori consultative ale unităţii de învăţământ liceal sau profesional sunt aleşi, la începutul fiecărui an şcolar, de către elevii unităţii de învăţământ liceal, profesional.

(2) Fiecare elev are dreptul de a alege şi de a fi ales ca reprezentant al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar. Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, statut socioeconomic, convingeri sociale sau politice, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală, apartenenţă la un grup defavorizat, medie generală, medie la purtare, situaţie şcolară, precum şi orice alt criteriu discriminatoriu.

(3) Cadrelor didactice sau personalului administrativ din unitatea de învăţământ preuniversitar le este interzis să influenţeze procedurile de alegere a elevilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Influenţarea alegerilor se sancţionează conform prevederilor art. 280 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Modul concret de desfăşurare a alegerilor pentru elevii reprezentanţi se stabileşte de aceştia printr-un regulament adoptat de către Consiliul Naţional al Elevilor.

 

             Art.117. Elevii reprezentanţi au următoarele drepturi:

a) de a avea acces la activităţile desfăşurate de către organismele în cadrul cărora este reprezentant şi la informaţiile ce vizează activitatea acestora, în condiţiile legii;

b) de a folosi baza materială a unităţii de învăţământ, în conformitate cu îndatoririle ce le revin în calitatea de reprezentant;

c) de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activităţile aferente calităţii de elev reprezentant;

d) de a li se motiva absenţele în baza unor documente justificative, care atestă prezenţa elevului reprezentant la activităţile derulate prin prisma calităţii şi care sunt semnate de preşedintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat.

        Art.118. Elevii reprezentanţi au următoarele îndatoriri:

 a) de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influenţaţi de factori politici;

b) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naţionalitate, sex, religie, convingeri politice, orientare sexuală şi alte criterii discriminatorii;

c) de a informa elevii cu privire la activităţile întreprinse şi deciziile luate şi de a asigura diseminarea informaţiilor în timp util;

d) de a participa la activităţile care decurg din poziţia pe care o deţin, conform prevederilor legale;

e) de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care ţine de atribuţiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat;

f) de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de contact pe site-ul unităţii de învăţământ sau pe diverse panouri de afişaj din unitatea de învăţământ;

g) de a fi informaţi periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, la publicarea deciziilor care privesc elevii, precum şi la alte informaţii de interes.

 

 

Secţiunea a 9-a

 

Consiliul şcolar al elevilor

Art. 119 (1) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor.

(2)  Consiliul şcolar al elevilor este format din reprezentanţii elevilor din fiecare clasă.

Art. 120 (1) Consiliul şcolar al elevilor este structură consultativă şi reprezintă interesele elevilor din liceu.

(2) Prin consiliul şcolar al elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct.

 (3) Comunicare  între corpul profesoral şi consiliul elevilor  este asigurata de către Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare și extrașcolare .

 Acesta nu se va implica în luarea deciziilor consiliului şcolar al elevilor.

(4) Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea consiliului şcolar al elevilor, prin punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru întrunirea biroului executiv şi a adunării generale a respectivului consiliu şcolar al elevilor. Fondurile aferente desfăşurării activităţilor specifice se asigură din finanţarea suplimentară, fără a afecta derularea activităţilor educaţionale.

 

             Art.121. Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:

 a) reprezintă interesele elevilor şi transmite consiliului de administraţie, directorului directorului adjunct şi consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceştia;

b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor;

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii;

d) sprijină comunicarea între elevi şi cadrele didactice;

e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;

f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc.;

g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din medii dezavantajate, pe probleme de mediu şi altele asemenea;

h) poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ preuniversitar;

i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;

k) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în cazul în care posturile sunt vacante;

l) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în consiliul de administraţie;

m) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui consiliului şcolar al elevilor, în comisia de evaluare şi asigurare a calităţii, comisia de prevenire şi combatere a violenţei şi orice altă comisie din care reprezentanţii elevilor fac parte, conform legii;

n) Consiliul şcolar al elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de activităţile educative extraşcolare realizate.

 

Art. 122 (1) Forul decizional al consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este adunarea generală.

(2) Adunarea generală a consiliului şcolar al elevilor din școală este formată din reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună.

(3) Consiliul elevilor are următoarea structură:

a) preşedinte;

b) vicepreşedinte

c) secretar;

d) membri: reprezentanţii claselor.

(4) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul formează biroul executiv.

Art. 123 (1) Elevii aleg prin vot universal, secret şi liber exprimat biroul executiv al consiliului şcolar al elevilor.

  (3) Preşedintele consiliului şcolar al elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă a directorului unităţii de învăţământ. În funcţie de tematica anunţată, preşedintele consiliului şcolar al elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite şedinţe ale consiliului de administraţie.

 (5) Preşedintele consiliului  are următoarele atribuţii:

a) colaborează cu responsabilii departamentelor consiliului şcolar al elevilor;

b) conduce întrunirile consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ;

c) este purtătorul de cuvânt al consiliului şcolar al elevilor .

d) asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare;

e) propune excluderea unui membru, în cadrul biroului executiv şi a adunării generale, dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al consiliului.

(6) Mandatul preşedintelui consiliului şcolar al elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, preşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul adunării generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii absolute, preşedintele este demis din funcţie.

Art.124 (1) Vicepreşedintele consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii:

a) monitorizează activitatea departamentelor;

b) preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa acestuia, prin delegaţie;

c) elaborează programul de activităţi al consiliului.

(2) Mandatul vicepreşedintelui consiliului şcolar al elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, vicepreşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul adunării generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii absolute, vicepreşedintele este demis din funcţie.

Art. 125 (1) Secretarul consiliului şcolar al elevilor are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor consiliului şcolar al elevilor

b) notează toate propunerile avansate de consiliul şcolar al elevilor.

 (2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii absolute, secretarul este demis din funcţie.

Art. 126  Întrunirile consiliului şcolar al elevilor  se vor desfăşura de câte ori este cazul, fiind prezidate de preşedinte.

Art. 127 (1) Consiliul şcolar al elevilor  are în componenţă departamentele prevăzute în propriul regulament.

(2) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către consiliul şcolar al elevilor şi să asigure aplicarea hotărârilor luate în rândul elevilor. Prezenţa membrilor la activităţile consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este obligatorie. Membrii consiliului şcolar al elevilor  care înregistrează 3 absenţe nemotivate consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii.

(3) Membrii consiliului şcolar al elevilor au datoria de a prezenta consiliului de administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv-educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.

(4) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv-educativ, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa unităţii de învăţământ.

(5) Fiecare membru al consiliului şcolar al elevilor are dreptul de a vota sau de a se abţine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis.

 

 

Capitolul VI - Asigurarea protecţiei unităţii şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic

 

Capitolul VII - Partenerii educaționali

Secţiunea 1

 

Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

 

                Art. 142 (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai ntepreşcolarului/preşcolarului/elevului sunt parteneri educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ.

(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.

(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca parteneri în relaţia familie - şcoală.

Art. 143 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil.

Art. 144 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă:

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;

d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea /învăţătorul/ profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte;

e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi.

(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ.

            Art. 145 (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/

susţinătorul legal al copilului/ elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii de învăţământ implicat, educatoarea/învăţătorul profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte.

             Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.

(2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.

 Art.146 (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.

(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ.

(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului-puericultor/educatoarei/învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.

(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev.

(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.

 (8) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi ciclul inferior al liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din străinătate.

Art.147 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.

 

Secţiunea a 2-a

 Comitetul de părinți / Consiliul reprezentativ al părinților

Art.148. (1) La începutul fiecărui an şcolar, în termen de 2 săptămâni, diriginţii claselor au obligaţia de a desfăşura adunări generale ale părinţilor elevilor în scopul constituirii Comitetelor de părinţi pe clase. Comitetele de părinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplă, şi sunt constituite din 3 membri: preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor comitetului de părinţi pe clasă, casier, 1 membru.

            (2) Adunările generale ale părinţilor pe clase se întrunesc, de regulă, semestrial (în primele două săptămâni ale semestrului).

            (3) Comitetele de părinţi pe clase se întrunesc de câte ori este cazul la solicitarea preşedintelui sau dirigintelui.

            Art.149. Preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor este reprezentantul părinţilor în Consiliul de administraţie al liceului.

            Art.150. Activitatea Consiliului de părinţi se consemnează într-un registru special.

Art.151. Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii, precizate şi în R.O.F.U.I.P.

̶        sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale;

̶        sprijină diriginţii în activitatea instructiv – educativă, îmbunătăţirea frecvenţei, consilierea şi orientarea socio – profesională a elevilor;

̶        sprijină organizarea şi desfăşurarea acţiunilor extracurriculare;

̶        au iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în şcoală;

̶        atrag persoane fizice şi juridice, care prin contribuţii materiale sau financiare pot susţine programe de modernizare a bazei materiale din liceu;

̶        pot propune clasei alte opţionale decât cele prevăzute în oferta şcolii dacă sunt în concordanţă cu planul de acţiune al şcolii şi cu cererile „pieţei” până în luna martie a fiecărui an.

 

Art.152 (1)Liceul Tehnologic  incheie cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, in momentul inscrierii elevilor, in registrul unic matricol, un contract educational in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale partilor.

              (2)  Contractului educational este prezentat in anexe , parte integranta a prezentului Regulament.

Art. 153(1) Contractul educational este valabil pe toata perioada de scolarizare in cadrul unitatii de invatamant.

              (2) Eventualele modificari se pot realiza printr-un act aditional acceptat de ambele parti si care se ataseaza contractului educational.

Art. 154 (1) Consiliul de administratie monitorizeaza modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractul educational.

                 (2) Comitetul de parinti al clasei urmareste modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractul educational de catre fiecare parinte, tutore sau sustinator legal si adopta masurile care se impun in cazul incalcarii prevederilor cuprinse in acest document.

 

 Secţiunea a 3-a

Relaţii cu alte instituţii şi cu publicul

Art.155. Şcoala întreţine relaţii cu autorităţile locale, judeţene, poliţia, biserica şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale. Reprezentantul liceului în relaţiile cu comunitatea locală, organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale este directorii şcolii sau profesorii desemnaţi.

Art.156. Directorul  planifică, în două săptămâni de la începerea anului şcolar, program de audienţe şi relaţii cu publicul.

           Art.157. (1) Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări / ieşiri. Sesizările şi reclamaţiile se îndosariază într-un dosar separat. Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în consideraţie. Solicitanţii vor primi răspuns în termen de 30 de zile.

                          (2) Procedura de tratare a reclamatiilor este prezentata in Anexa .

 

 

Capitolul VIII -  Dispoziţii finale

 

Art.158. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul de administratie.

Art.159. Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se anulează.

Art.160. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii  pentru tot personalul didactic sau nedidactic al liceului, pentru elevi şi părinţii acestora.

Art.161. Modificările prezentului regulament se fac cu aprobarea Consiliului profesoral şi intră în vigoare în termen de o săptămână de la aprobare, interval în care este adus la cunoştinţa celor interesaţi.

 

 

Anexe

- Contract educațional

- Procedura generală de intervenție la Liceului Tehnologic  în situații de violență

- Procedura generală de intervenție la Liceul Tehnologic în situații de violentă ce necesită intervenția poliției/jandarmeriei/ poliției locale/ambulanței

- Nomenclatorul actelor de violență

 

 

Aprobat in Sedinta Consiliului de Administratie                                                  Director,

din data de 01.11.2017.                                                                              Prof. Cristache Maria

 

 

 

REGULAMENT   INTERN

 

 

 

    Elaborat in baza: - Legii nr. 35/02.03.2007, privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, modificata prin

                                -  Legea nr. 29/02.03.2010

     si in acord cu     -  Sistemul cadru de asigurare a protectiei unitatilor   

                                  scolare,  a siguranţei elevilor şi a personalului didactic

                                  din învăţământul preuniversitar din judeţul Ialomiţa

 

 

     Asigurarea protecţiei unităţii şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic

 

Art.1. Structurile organizatorice ce asigură proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asigurare a protecţiei unităţii şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic sunt următoarele:

§  Consiliul profesoral;

§  Consiliul de administraţie;

§  Consiliul reprezentativ al părinţilor;

§  Consiliul elevilor;

§  Comisia pentru situaţii de urgenţă;

§  Comitetul pentru sănătate şi securitate în muncă;

§  Poliţia;

§  Poliţia comunitară.

§  Jandarmeria

Art. 2. Accesul persoanelor străine în şcoală se va face doar cu B.I./ C.I. sau paşaport. Datele personale ale acestora se vor înregistra în Registrul de acces în unitate.

Art. 3.  În cazul în care în şcoală se produce un eveniment grav, directorul şcolii sau oricare altă persoană din cadrul şcolii care ia cunoştinţă despre acel eveniment are obligaţia de a informa deîndată I.S.J. Ialomiţa şi organele abilitate.

Art. 4. În şcoală se va organiza permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală atât de către elevi, cât şi de către cadrele didactice (conform prevederilor cuprinse în R.O.F.). 

Art 5. Accesul în unitatea de învăţământ se va face cu respectarea următoarelor măsuri:

̶        accesul persoanelor şi autovehicolelor în incinta unităţii de învăţământ se face numai prin locul special destinat acestui scop;

̶        accesul autovehicolelor este permis doar dacă aparţin: şcolii, profesorilor şcolii, salvării, poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, salubrizării, celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare de electricitate, gaz, apă, telefonie sau care aprovizionează cu produse sau materiale unitatea de învăţământ, cu consemnarea obligatorie în registrul de acces în unitate a următoarelor date: ora intrării/ieşirii, nr de înmatriculare, durata staţionării, scopul intrării, precum şi a datelor de identificare ale conducătorului auto;

                    - părinţii şi alte persoane din afara şcolii vor avea acces pe baza actului de identitate, cu consemnarea obligatorie a datelor de identitate în registrul de acces în unitate.

Art. 6. Este interzis acccesul în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, persoanelor însoţite de câini, a persoanelor având asupra lor arma albe/de foc, obiecte contondente, substanţe toxice, explozive, lacrimogene, precum şi substanţe stupefiante, băuturi alcoolice, sau publicaţii cu caracter obscen.

Art. 7. Este interzisă comercializarea băuturilor alcoolice şi a produselor din tutun în incinta şi în imediata apropiere a şcolii.

Art. 8. Elevii pot părăsi unitatea de învăţământ în timpul desfăşurării programului şcolar numai cu aprobarea directorului, pe baza de bilet scris.

Art. 9. După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirile şcolii se vor încuia de către personalul abilitat care va verifica în prealabil respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor şi siguranţei imobilelor.

Art. 10. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în incinta unităţii

Art. 11. Consemnul general al persoanelor de pază prevăzut în anexa 2  va fi afişat la cancelerie şi la postul de pază şi cuprinde îndatoririle celui care execută serviciul pe durata desfăşurării acestuia.

        Art. 12. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii  pentru tot personalul didactic sau nedidactic al scolii,  cat si pentru elevi şi părinţii acestora.

              

 

 

 

 

ANEXA 1

 

1. REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA Sl SECURITATEA IN MUNCA

2. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LICEULUI TEHNOLOGIC– TANDAREI SI ALE SALARIATILOR. REGULI GENERALE

4. REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN LICEUL TEHNOLOGIC - TANDAREI

5. PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE SI ALE SALARIATILOR

6. ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE                 

7. REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA

8. MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE SI CONTRACTUALE SPECIFICE

 

ANEXA 2

INSTRUCŢIUNI  PROPRII PENTRU ACTIVITATEA  DE PAZA

 

 

 

Aprobat in Sedinta Consiliului de Administratie                                                  Director,

din data de 01.11.2017.                                                                              Prof. Cristache Maria

 

  

 

Return to top

Modificat: 29-Nov-2017 15:14