Home

Analiza 2016-2017

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2016-2017] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Program PHARE] [Rezultate examene] [Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Instantanee baluri] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2016] [Transparenta veniturilor] [Contact]

 

  

 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII

desfasurate in

 LICEUL TEHNOLOGIC TANDAREI

in anul scolar 2016-2017

 

 

Ținte strategice

 

1.      Implementarea politicii educaționale naționale și judetene  pentru asigurarea unui învățământ de calitate în Liceul Tehnologic Țăndărei

2.      Promovarea si dezvoltarea invatamantului profesional si corelarea  ofertei de educație și formare profesională la cerințele pieței muncii, în vederea unei bune inserții  profesionale si sociale a absolvenților.

3.      Asigurarea unui management eficient in vederea  realizarii egalității șanselor în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale.

4.      Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea, motivarea și profesionalizarea cadrelor didactice din unitatea de invatamant.

 

 

I.                  ANALIZA STĂRII ÎNVĂTĂMÂNTULUI  DIN PERSPECTIVA  INDICATORILOR DE BAZĂ

 

 Evolutia populatiei scolare

 

 

Învătământ de zi

Învătământ

seral

Total

2016-2017

Total

2015-2016

Total

2014-2015

Total

2013-2014

 

Invățământ preșcolar

Invățământ

primar

Invățământ

gimnazial

Ciclu inferior al liceului

Ciclu superior al liceului

Invatamant profesional

Ciclu superior al liceului

 

 

 

 

Nr. Clase/grupe

3

 

5

4

4

6

4

1

27

12

15

15

Nr. Elevi/ copii

44

103

54

79

108

94

24

506

268

324

346

Nr. elevi/

Clasa/grupă

15

21

13,5

20

18

23,5

24

18,7

22

22

23

 

Puncte slabe    - sub 25 elevi/clasa                      

 Populația școlară a scăzut în Ialomița

 

Situatia privind  elevii Retrasi si  Exmatriculati pe ciclu de învătământ

 

 

Învătământ de zi

Învătământ

seral

Total

2016-2017

Total

2015-2016

Total

2014-2015

 

Invățământ preșcolar

Invățământ

primar

Invățământ

gimnazial

Ciclu inferior al liceului

Ciclu superior al liceului

Invatamant profesional

Ciclu superior al liceului

 

 

 

Elevi inscrisi la inceput de an scolar

44

103

54

79

108

94

24

506

268

324

Exmatriculati

 

Retrasi

-

-

 

 

-

 

1

-

 

1

7

-

13

 

 

20

 

2

5

7

Rata ( % )

--

-

-

-

5,5

-

54

3,75

2%

3%

Plecati prin transfer

-

1

-

-

-

-

-

1

0

3

Veniti prin transfer

1

 

 

1

 

1

-

3

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevi cu situatia neîncheiată  an scolar 2016-2017-semestrul I/II

 

 

Învătământ de zi

Total

2016-2017

Total

2015-2016

Total

2014-2015

 

Invățământ

primar

Invățământ

gimnazial

Ciclu inferior al liceului

Invatamant profesional

 

 

 

Nr. Elevi

103

53

80

94

 

330

164

143

Sem I

Sem II

 

16

16

9

9

 

7

13

4

12

37

50

11

27

11

Rata ( % ) II

15

18,5

16

14

15

 

16,46

8

Promovati

3

0

5

2

10

 

 

 

 

Punct slab-numar mare de elevi cu situatia neîncheiată

                  -30  dintre elevi au situația neîncheiată la toate disciplinele

 

Situatia privind elevii corigenti la sfârsitul  semestrului II an scolar 2016-2017

 

Situatia privind elevii promovati la sfârsitul anului scolar

 

 

Învătământ de zi

Total

2016-2017

Total

2015-2016

 

Invățământ

primar

Invățământ

gimnazial

Ciclu inferior al liceului

Ciclu superior al liceului

Invatamant profesional

Învătamânt seral

 

 

Total elevi-existenti la sfarsitul sem II ( înainte de examene )

103

53

80

101

94

 

11

442

271

Repetenti

 iulie-iunie

 

 

0

 

0

 

0

 

2

 

6

 

0

 

8

 

Nr. elevi corigenti

 

0

2

27

28

20

0

77

91

Rata ( % )

0

4

34

28

22

0

17

34

Nr elevi promovati

90

44

71

98

78

11

392

206

Existenti la sfarsitul anului scolar

90

44

71

98

78

11

392

206

Total repetenti ( sit la inv )

0

0

1

3

6

0

10

 

 

 

 

Promovati pe medii

 

 

Total promovati

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9,00-10

Invățământ

Gimnazial

 

44

-

9

17

11

7

Invățământ

Liceal-ciclu inferior

 

71

7

41

20

3

0

Invățământ

Liceal-ciclu superior

 

98

2

48

29

14

4

Invățământ

Profesonal

 

78

9

39

26

4

0

Total

291

18

137

92

32

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte slabe –numar  mare de elevi corigenți -130 ( 30 % )-sem I

                      - ponderea elevilor corigenti foarte mare fata de ponderea la nivelul judetului-8,38 %, sem I

                     - ponderea elevilor promovati mai mica fata de ponderea la nivelul judetului-85,84 %  ( 61 % la nivelul școlii ), sem I

 

 Punct tare –scade numărul elevilor corigenti -77  ( 17 % )

                   -- ponderea elevilor promovati este de 85 %

                    -  124 elevi promovati cu medii generale în intervalul 7-9

 

 

Abandonul școlar

 

 

Invatamant de zi

 

 

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

 

Invațămănt primar

Învatamânt gimnazial

Ciclu inferior-

al liceului

Ciclu superior

al liceului

Invatamant

profesional

 

 

 

 

Total elevi inscrisi în anul scolar

103

53

80

108

94

437*

271

324

463

Nr. elevi care au abandonat

 

13

9

8

7

10

47

43

28

36

Rata ( % )

13

17

10

6

11

11

16

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Fara învatamânt  prescolar si seral

Concluzie

Puncte slabe-numar mare de elevi care au abandonat scoala-47

                   - rata mare a abandonului scolar în învatamânt gimnazial

Punct tare-scade  rata (%) abandonului scolar-de la 16 % în anul scolar 2015-2016 la 11 % în anul scolar 2016-2017


 

 

Elevi cu note sub 7 la purtare la sfârșitul Sem II –an școlar 2016-2017

 

 

Invatamant de zi

 

 

2016-2017

2015-2016

2014-2015

 

Învatamant gimnazial

Învatamant primar

Ciclu inferior

Ciclu superior

Inevatamant profesional

 

 

 

Total elevi

103

53

80

108

94

438

271

 

324

Numar elevi cu note sub 7 la purtare

0

1

11

3

5

20

22

35

 

Rata %

0

2

8

3

5

5

8

11

 

 

 Concluzii ( P. T ) –scade numărul elevilor cu note sub 7 la purtare

                             - scade ponderea  elevilor cu note sub 7 la purtare

 

Situatia privind absentele -  an scolar 2016-2017

 

 

Învătământ de zi

 

Total

2016-2017

Total

2015-2016

 

Invățământ preșcolar

Invățământ

primar

Invățământ

gimnazial

Ciclu inferior al liceului

Ciclu superior al liceului

Invatamant profesional

seral

 

 

Nr. Elevi/ copii

44

103

54

79

108

94

25

506

268

Total absente

 

1302

7284

6450

10717

6395

8770

1279

42197

24190

Nemotivate

 

1283

7018

5879

8634

3856

5814

1275

33759

17430

Nr. absente nemotivate / elev

 

29

68

109

109

36

62

51

67

65

Nr. absente nemotivate / elev

 

9

11

21

32

67

 

19

 

 

 
 

 

 

 

 

Concluzii -  numarul mare de absente /elev -67 mai mare dacât la nivelul județului ( 19) și mai mare decăt in anul scolar 2015-2016 ( 65 absente / elev )

 

                     - numarul de absente /elev pentru elevii din  profesional este 62 mai mic decat la nivel judetean

                    - clasa cu cel mai mare nr de absențe nemotivate este IX A-3948 ( 188/ elev )

 

 

 

ANALIZA SWOT

 

PUNCTE TARI

·         Cadre didactice calificate, cu experiență, cu vechime în această unitate școlară

·         Gradul de acoperire cu personal didactic calificat la nivelul unității de învățământ este de 98%

·         Din totalul cadrelor didactice, 54 % sunt titulari,   67 % cadre didactice cu gradul didactic I , 

6 % cu gradul didactic II.

·         Rezultate bune ale elevilor la concursuri școlare

·          Număr de absente nemotivate pentru elevii din învățământul profesional  este sub  media la nivelul judetului -62

·         Dotarea laboratoarelor și atelierelor din domeniul agricultură si industrie alimentară la standarde europene.

·         Oferta educațională a școlii este adaptată nevoilor de formare ale elevilor.

·         Existenta unui centru de documentare și informare.

·         Existența unui cabinet de consiliere psihopedagogică

·         Servicii oferite elevilor prin internatul și cantina școlii.

·         Conectare la internet

·         Resurse extrabugetare

·         Preocuparea constantă pentru promovarea imaginii școlii

·         Scrierea proiectului Implică-te și vei reusi -ROSE

 

PUNCTE SLABE

 

·         Inerția în desfășurarea activității unor cadre didactice care resping schimbarea, încetinind procesul de reformă

·         Insuficienta manifestare a inventivității și creativității pedagogice a unor cadre didactice în vederea creșterii motivației pentru învățare a elevilor 

·         Utilizarea insuficientă a metodelor de învățare centrată pe elev  .

·         Colaborarea slabă cu familiile elevilor.

·         Numar mic de elevi cu rezultate bune la învățătură .

·         Număr mare de absente nemotivate/ elev ( 68  absente   /elev invatamînt primar, 108  absente   /elev invatamînt gimnazial, 108 absente   /elev invatamînt liceal ciclu inferior, 51 absente   /elev invatamînt liceal seral   ), peste media la nivelul județului.

·         Numar mare de elevi cu situatia neincheiată -40

·         Număr mic de elevi pe clasă ( sub 25 pentru clasele de liceu, sub 15 pentru clasele de - învățământul  gimnazial ) ceea ce implică costuri suplimentare .

·         Dotare precară a laboratoarelor și atelierelor din domeniul electric, mecanic, precum și cabinetului pentru profilul servicii

·         Clădirea internatului/cantinei are un grad avansat de uzură.

·         Inexistența unui loc de joacă pentru copii din grădiniță.

·         Lipsa unui laborator de știinte pentru elevii din învațământul liceal

OPORTUNITĂȚI

·         Programe de formare continuă la nivel local, regional și național

·         Deschiderea comunității locale către Liceul Tehnologic. prin parteneriate diferite;

·         Posibilitatea aplicării pentru proiecte ERASMUS+/ ROSE

·         Programele cu finanțare europeană

·         Autonomia în gestionarea resurselor extrabugetare;

·         Legislație care permite acreditarea ca furnizor de formare continuă a adulților

AMENINȚĂRI

·         Scăderea populatiei școlare în vârstă de 0-14 ani până în 2015 ( sursa INS )

·         Dificultăți de integrare socio-profesională a absolvenților .

·         Număr mic de copiii si tineri de etnie romă  care participă la educație,

·         Resurse financiare insuficiente.

·         Mentalitatea depășită a părinților de etnie romă privind participarea la educatie  a copiilor.

·         Nivel scăzut de orientare și consiliere a elevilor din gimnaziu.

·         Interesul scăzut al unor părinți pentru situația școlară a copiilor lor generat de : situația materială precară, migrarea pe piața muncii europene, destrămarea unor familii

·         Criza economică și socială

 

 

 

 

Return to top

Modificat: 29-Nov-2017 15:14