Home

Proiect ROSE

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2019-2020] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Proiect ROSE] [Program PHARE] [Rezultate ex Nivel III, IV] [Rezultate Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2020] [Executie bugetara] [Transparenta veniturilor] [Contact] [Anunt concurs post vacant] [Inscriere Clasa Pregatitoare] [Inscriere Gradinita] [Evaluare nationala]

 

  

 

Rezumat Proiect Rose aprobat prin Acordul de grant nr 429 / 01.10.2018.

Extras din formularul de aplicatie

Liceului Tehnologic Țăndărei functionează conform Hotarârii Consilului Local Nr.33/ 29.02.2016 ,  începând cu 1 septembrie 2016 cu următoarele niveluri educaționale : 

-învățământul preșcolar  care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare- 3 grupe

- învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I–IV -5 clase

 - învățământul  gimnazial, care cuprinde clasele V–VIII -4 clase
 -învățământu liceal, care cuprinde clasele de liceu IX–XII   filiere tehnologică- 10 clase-zi

 -învățământul profesional, cu durată de 3 ani-4 clase 
Populația școlară a înregistrat o scădere accentuată  începând cu anul scolar 2011-2012 (608 ), 2014-2015 ( 324), 2015-2016 ( 268 ),2016-2017 (503-din care 302 sunt în invatamant liceal si profesional)

 

Elevii admiși în clasa a IX a  învățământ  liceal  au nivel scăzut de pregătire

An scolar

Nr. locuri

 

Admisi dupa evaluarea nationala

Nr. elevi cu note mai mari de 5 la limba si literatura romana

Nr. elevi cu note mai mari de 5 la matematica

Nr. elevi repartizati după sesiunea de corigentă

Alte situatii

Repetenti reînscrisi

2014-2015

84/85

41

9

8

32

12

2015-2016

56/48

25

11

5

16

7

2016-2017

56/42

12

6

1

25

5

 

 Rezultatele elevilor la sfarsitul anului scolar 2015-2016

                                                       Ciclu inferior al liceului                   Ciclu superior al liceului

Înscrisi la începutul  anului scolar     111                                                             108                       

Promovati                                          87                                                                86

Promovati cu medii mai mici de 7     50                                                              

Repetenti                                           16                                                               10

Reinscrisi                                           12                                                               5

Exmatriculati                                                                                                        12

Abandon                                            15                                                              18                            

Rata abandonului scolar  %               13                                                               16

Numar de absente nemotivate/elev    77                                                               38

Rata abandonului scolar ( ambele cicluri -15 % )

Au absolvit liceul un numar de 38 elevi, s-au înscris la examenul de Bacalaureat 24, prezenti 20, promovati 4. Rata de participare 53 % , rata de promovare 20 %.Rata de absolvire a liceului 50 %.

( raportat la numărul elevilor înscrisi în clasa a IX ).

Rezultatele elevilor la sfarsitul anului scolar 2014-2015

                                                       Ciclu inferior al liceului                   Ciclu superior al liceului

Existenti la începutul  anului scolar    143                                                             140                     

Promovati                                           110                                                             124

Promovati cu medii mai mici de 7      73                                                               76                                                        

Repetenti                                            25                                                                3

Reinscrisi                                            20                                                               3

Exmatriculati                                                                                                         13

Abandon                                            15                                                               13                            

Rata abandonului scolar  %                10, 5                                                           9, 3

Numar de absente nemotivate/elev    106                                                             37

Rata abandonului scolar ( ambele cicluri -10 % )

Rata abandonului școlar a fost calculată fără a considera abandon scolar elevii reînscriși în anul școlar următor.

 

Au absolvit liceul un numar de 88 elevi, s-au înscris la examenul de Bacalaureat 67 , prezenti 52, promovati 15. Rata de participare 59 % , rata de promovare 29 %.

Rata de absolvire  a liceului 54 %.( raportat la numărul elevilor înscrisi în clasa a IX ).

Rata de absolvire a liceului este mică si în descreștere - 2014-2015-54 % , 2015-2016-50 %.

Rata de participare la examenul de bacalaureat este mică și în descreștere 2014-2015-59 % ,

2015-2016-53 %.

Cauzele care determina rezultatele slabe obtinute de către elevii școlii sunt:

-Rezultatele slabe la învațătură ale elevilor care optează pentru liceul nostru/ rezultate slabe la evaluarea natională.

     - Nivel scăzut de orientare și consiliere a elevilor din gimnaziu.

      -Interesul scăzut al unor părinți pentru situația școlară a copiilor lor generat de : situația materială precară, migrarea pe piața muncii europene, destrămarea unor familii .

Problemele cu care se confruntă elevii  de la liceu sunt legate îndeosebi de înscrierea, participarea și promovarea examenului de bacalaureat, și mai puțin de abandonul școlar.

Principala problemă care a fost identificată în cadrul primei runde de consultare a comunității este cea legată de rata scăzută de participare și de promovare a examenului de bacalaureat.

 Din acest punct de vedere, menționăm faptul că rata de participare la acest examen este de 53%, în timp de rata de promovare este de doar 20%.

         În acest caz, există mai multe cauze care puse laolaltă determină ratele nesatisfăcătoare în ceea ce privește această problemă amintită anterior. Printre acestea enumerăm lipsa materialelor didactice și a resurselor financiare ale unității de învățământ, infrastructura școlară învechită, atitudinea unor elevi, precum și a unor părinți în legătură cu importanța educației, proveniența majorității elevii din grupuri dezavantajate, înmatricularea unor elevi în învățământul cu frecvență redusă, ș.a.

         O altă problemă care este relevantă în acest context este legată de situația familială a elevilor. Astfel, în cazul unora dintre elevi părinții pot reprezenta principalul obstacol în calea educației lor, din cauza faptului că aceștia nu le oferă timpul necesar nevoilor lor , ceea ce determină o implicare din ce în ce mai redusă în viața școlară a copiilor. În plus, unii părinți nu au beneficiat ei înșiși de o educație adecvată pe care să o poată transmite copiilor. Toate acestea duc la slaba participare a elevilor la activitățile didactice din lipsă de interes și uneori chiar la un comportament necivilizat față de colegi și față de cadrele didactice.    

De asemenea, există și o lipsă de îndrumători care să îi ajute pe elevi să realizeze ceea ce doresc să facă după finalizarea liceului. Un rezultat al acestei probleme îl reprezintă confuzia elevilor cu privire la persoana de la care ar putea să obțină informații relevante orientării lor în viața profesională.

Nu în ultimul rând, elevii se confruntă și cu probleme când vine vorba de partea aplicată, practică a lecțiilor predate de către profesori. Din acest punct de vedere, cauza principală o reprezintă legăturile puține și necoordonate cu agenții economice sau cu unele instituții cu scopul de a asigura o orientare vocațională adecvată. Astfel, mulți dintre elevii unității de învățământ ajung să își încheie ciclul de învățământ liceal fără a avea o idee orientativă asupra a ceea ce ar putea să realizeze în continuare. Prin urmare, această problemă a elevilor determină, la rândul ei, problema înscrierii și promovării examenului de bacalaureat.

 

D2. Prezentați posibilele soluții pentru rezolvarea problemelor descrise la punctul D1 și identificați beneficiile și riscurile soluțiilor propuse în rezolvarea acestor probleme prin intermediul grantului

Aplicarea învățării centrate pe elev prin desfășurarea unor activități didactice complexe care să stimuleze interesul pentru învățare .

Beneficii :

Participarea activă a elevilor în cadrul orelor, deplasarea rolului principal în oră de pe profesor pe elev în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare

 Optimizării procesului instructiv educativ prin utilizarea mijloacelor de învățământ existente în procesul de predare-învățare , utilizarea soft-urilor educaționale și a platformelor de e-larning.

Riscuri :

Insuficienta manifestare a inventivității și creativității pedagogice a unor cadre didactice în vederea creșterii motivației pentru învățare a elevilor 

Utilizarea insuficientă a metodelor de învățare centrată pe elev 

 

Program de îndrumare si orientare in cariera pentru elevii claselor a XI-XII. Program de dezvolatare personală pentru elevii claselor a IX-X.

 Beneficii :

Dezvoltarea de competente in domeniile autocunoasterii si dezvoltarii personale, a comunicarii si relationarii interpersonale, a managementului informatiei si al invatarii, a planificarii carierei.

Cresterea motivatiei pentru invatare, cresterea increderii si acceptarii de sine.

Riscuri: Reticența unor elevi de participare la activităti de consiliere psihopedagogică.

  Program de pregătire suplimentară Să ne pregătim pentru BAC .

Beneficii :

 Formarea competențelor cheie ( Limba română, matematică, geografie, chimie , biologie ) și creșterea ratei de promovarea la examenul de bacalaureat  .

 Riscuri :

Dezinteresul elevilor față de pregătirile suplimentare/ frecventa redusa

 Lansăm provocarea,  implică-te ! Program de activitati extrascolare organizat pe CERCURI  în funcție de nevoia de formare a elevilor . Organizarea de vizite de documentare.     

 Beneficii :

   Dezvoltarea intelectuală, stimularea activității de învătare , întregirea și desăvârșirea achizitiilor din cadrul lectiilor .

   Formarea/dezvoltarea abilități de comunicare, dar și practice ale elevilor  .

  Armonizarea relatiilor intre resursele umane ale scolii: profesor-elev, elev-elev  .

 

Riscuri : Neimplicarea fiecarui elev în cel putin un cerc.

  

  Dezvoltarea de noi parteneriate pentru școală cu institutiile de învatamant universitar

  Beneficii :

Cresterea interesului elevilor pentru continuarea studiilor în învățământul universitar

Riscuri : Număr mic de elevi care continuă studiile .

Dezvoltarea bazei materiale a școlii prin achizitionare de mijloace de învățământ.

 Beneficii :

Optimizării procesului instructiv educativ prin utilizarea mijloacelor de învățământ în activitățile de predare –învățarea –evaluare.

 

Descrieți modul de implicare a comunității în următoarele 2 momente cheie:

E1.  Etapa de identificare și prioritizare a problemelor/ nevoilor

E2.  Etapa de elaborare și depunere a propunerii de proiect.

 

E 1.Consultarea comunitatii :( elevi, părinți, cadre didactice, reprezentanti ai comunității locale-viceprimar, consilieri locali )

Metoda  utilizată pentru consultarea comunității –întâlniri în școală:

În cadrul primei întâlniri s-a realizat o informare a acestora privind programul ROSE „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”, scopul, tipurile de activități eligibile, grupul țintă,elevii din grupul dezavantajat,  valoarea grantului . Participanților li se prezintă o statistică comparativă, pentru anul scolar 2014-2015 si 2015-2016 , privind rata  de promovare a examenului de bacalaureat, rata  de participare la examenul de bacalaureat, rezultatele la învățătură, rata  abandonului școlar, număr absențe  nemotivate/ elev.

Se constată ca scade rata de promovare a examenului de Bacalaureat, scade rata de participare la examenului de Bacalaureat,  rata abandonului scolar mare, numar mare de absente nemotivate/ elev.

Cauzele care determina rezultatele slabe obtinute de către elevii școlii :

-Rezultatele slabe la învațătură a elevilor care optează pentru liceul nostru/ rezultate slabe la evaluarea natională.

     - Nivel scăzut de orientare și consiliere a elevilor din gimnaziu.

      -Interesul scăzut al unor părinți pentru situația școlară a copiilor lor generat de : situația materială precară, migrarea pe piața muncii europene, destrămarea unor familii .

Participanții propun următoarele tipuri de activităti care sa fie incluse în proiect :

Program de pregătire suplimentară cu scop remedial pentru toti elevii din învățământul liceeal.

Program de îndrumare si orientare in cariera pentru elevii claselor a XI-XII/Program de dezvolatare personală pentru elevii claselor a IX-X care ar avea impact pozitiv asupra dezvoltarii de competente în domeniile autocunoasterii , a comunicarii si relationarii interpersonale, a managementului informatiei si al invatarii, a planificarii carierei, motivatiei pentru invatare, cresterea increderii si acceptarii de sine.

Program de activitati extrascolare organizat în CERCURI  în funcție de nevoia de formare a elevilor / Organizarea de vizite de documentare, care ar avea ca impact dezvoltarea intelectuală, stimularea activității de învătare , întregirea și desăvârșirea achizitiilor din cadrul lectiilor .

 Vizite la Universități din Bucuresti și Constanta  care ar avea ca impact cresterea interesului elevilor pentru continuarea studiilor în învățământul universitar.

E.2   În cadrul celei de-a doua întâlniri cu reprezentanții comunității, se prezintă propunerea de proiect elaborată Implică-te și vei reuși ! de comisia desemnată în acest scop, pe baza propunerilor reprezentanților comunității.

     În opinia participanților, obiectivul general și cele specifice corespund nevoilor identificate.

      Se apreciază că tipurile de activități propuse converg coerent către atingerea obiectivului general, fiind vorba despre:

Activitățile de pregătire suplimentară cu scop remedial- Să ne pregătim pentru BAC,

Programul de consiliere și orientare în carieră- ABC-ul unei cariere de succes

Program de dezvoltare personală a elevilor –Călătorie către fericirea mea interioară

Activități extrascolare desfășurate în cercuri- Lansăm provocarea, implică-te !

 Participanții au căzut de acord asupra grupului țintă vizat de proiect (număr de participanți pentru fiecare an de studiu, numărul minim de elevi care fac parte din categorii dezavantajate care vor participa la proiect).

 S-a convenit asupra listei de achiziții ce urmează a se efectua în cadrul proiectului, în vederea implementării cu succes a activităților propuse : culegeri (matematica, romana, biologie, chimie, fizica) 155 buc, harti geografice 2 buc , razboi de tesut 2 buc, compresor ABAC 1 buc, banc mecanic auto 1 buc, perne exterior 20 buc,scaune cu masuta 20 buc, jaluzele 1 buc, oglinda 1 buc, costume majorete 10 buc, pampoane 20 buc, echipamente fotbal 20 buc, mingi fotbal 10 buc, tablete cu videoproiector incorporat 5 buc, imprimante 2 buc, pistol vopsit auto 1 buc, slefuitor circular 1 buc, cric hidraulic  1 buc, presa scos rulmenti 1 buc, banner 5 buc, Echipament dans sportiv 10 buc.

 Participanții au căzut de acord în legătură cu indicatorii ce trebuie atinși la finalizarea etapei de implementare a proiectului.

 

F1. Descrieți obiectivul general al proiectului. Precizați ținta strategică a Planului de Dezvoltare Instituțională/Planului de Acțiune al Școlii revizuit din care derivă obiectivul general al proiectului

 

Priorități din PAS

PRIORITATEA 2:  Aplicarea invatarii centrate pe elev         

Obiective: 1. Îmbunătățirea pregătirii profesionale a elevilor și creșterea performanțelor individuale ale acestora

                2. Formarea abilităților pentru învățarea pe parcursul întregii vieți

 

Ținta: 1. Creșterea promovabilității la examenul de Bacalaureat cu 25 % față de anul școlar 2015-2016

           2.  Creșterea cu 10% a numărului elevilor care obțin premii la olimpiadele școlare și concursurile scolare.

           3. Creșterea cu 10%  a numărului absolvenților care sunt pregătiți/motivați să învețe pe tot parcursul vieții.

           4. Creșterea cu 5%  a numărului absolvenților care sunt pregătiți să demareze propria afacere

 

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea resurselor umane ale școlii

Obiective:

                  3. Asigurarea condițiilor de dezvoltare personală a elevilor prin accesul lor – pe baza propriei opțiuni – la proiecte educationale atractive 

                4 . Armonizarea relatiilor intre resursele umane ale scolii: profesor-elev, elev-elev

PRIORITATEA 5: Acordarea, pentru toți elevii, a unor servicii adecvate de orientare și consiliere  psihopedagogică                                                           

Obiective:  1. Acordarea de sprijin elevilor cu probleme deosebite în scopul ameliorării rezultatelor școlare și reducerii situațiilor de abandon școlar

                    3. Reducerea absenteismului

Obiectivul general al proiectului

     Îmbunătățirea continuă a calității întregii activități desfășurate în Liceului Tehnologic Țăndărei în vederea dezvoltării personale, ameliorării rezultatelor școlare, reducerii abandonului școlar ,  sustinerii si promovării cu succes a examenului de bacalaureat, respectiv insertia  ulterioara în invatamantul universitar .

Obiectivul general al proiectului concorda cu strategia din PAS, respectiv cu Prioritatile 2, 4, 5 si obiectivele si tintele enumerate.  

 

F2. Prezentați obiectivele specifice ale proiectului

 

OS1. Implicarea elevilor din grupul țintă în programul de pregătire suplimentară Să ne pregătim pentru BAC în vederea formării competențelor cheie ( Limba română, matematică, geografie, chimie , biologie ) și creșterea ratei de promovarea la examenul de bacalaureat,  de la valoarea de referință 29 % în anul 2015 la 37 % în anul 2021. ( la 31 % în anul 2018, la 33 % în anul 2019,la 35 % în anul 2020 , la  37 % în anul 2021) .

OS2 . Antrenarea  elevilor din grupul țintă în programul de activități extrașcolare în vederea dezvoltării intelectuale, stimulării activității de învătare , întregirii și desăvârșirii achizitiilor din cadrul lectiilor și scaderii ratei abandonului școlar de la valoarea de referință 10%  în anul 2015  la 6 % în anul 2021. ( la 9 % în anul 2018, la 8 % în anul 2019,la 7 % în anul 2020 , la 6 % în anul 2021) .

OS3 Consilierea si orientarea în cariera a elevilor claselor a XI a și a XII a  în scopul creșterii performanțelor educationale și ratei de participare la examenul de bacalaureat  de la valoarea de referință 59 %  în anul 2015  la 67 % în anul 2021. ( la 61 % în anul 2018, la 63 % în anul 2019,la 65 % în anul 2020 , la  67 % în anul 2021) .

OS4 Implicarea elevilor din clasele a IX a și a X a în programul de dezvoltare personală în scopul  cresterea motivatiei pentru învățăre și ratei de absolvire a liceului de la 54 % în anul 2015 la  60% în anul 2021. ( la 55 % în anul 2018, la 56 % în anul 2019,la 58% în anul 2020 , la  60 % în anul 2021)   .

 

F3. Descrieți beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului

 

Anul I al proiectului - 102 elevi din clasele de liceu (  18 elevi din clasa a IX-a,30 elevi din clasa a X-a, 31 elevi din clasa a XI-a si 23 elevi din clasa a XII-a), dintre care circa 85  elevi aparțin grupurilor dezavantajate;

Beneficiari indirecți:

 - personalul didactic care participă în mod direct la proiect;

 - personalul didactic din unitatea de învățământ care nu participă în mod direct la proiect, dar care pot beneficia de impactul pozitiv al activităților

  - elevi din învățământul profesional care nu fac parte din grupul țintă, dar care beneficiază                                         de rezultatele acestuia prin diseminarea experienței celor direct implicați;

 - părinții elevilor din grupul țintă;

 - Liceul Tehnologic Țăndărei, ca organizație, și partenerii săi din comunitatea școlară și locală;

 - instituții de învățământ superior.

 

 

ELEVII BENEFICIAZA DE

A1. Activități remediale și de pregătire a elevilor

A1.1. Pregătire suplimentară

 

-          LIMBA SI LITERATURA ROMANA

-          MATEMATICA

-          BIOLOGIE

-          CHIMIE

A1.2  ABC-ul unei cariere de succes  -Activitate de indrumare si orientare in cariera- participa elevii claselor XI-XII

 

A.1.3 Călătorie către fericirea mea interioară -Dezvoltare personala a elevilor participa elevii claselor IX-X

 

A.2 Cercuri scolare-Lansăm provocarea,  implică-te ! și vizite de documentare –toate activitățile sunt corelate cu OS2

A.2.1a)   Cercul  Obiceiuri si traditii ialomițene

A2.2 a)  Cercul Aerobic –dance și majorete

A2.3 a)  Cercul Fotbal și fairplay

A 2.5 a) Mecanici destoinici

A 2.6 a) Cercul Protejăm natura prin educație de calitate  

A2 7a) Cerc de lectura -”Calatorie în lumea cartilor”

A2.8 a)  Cercul  Antreprenori de succes

A2.9 a)  Vizite de documentare

A 2.10 Cercul electricieni ingeniosi

A2.11 Vizite de informare

 

 

 

 

 

.1. Detaliați care este strategia de continuare pe termen mediu și lung a activităților proiectului, după finalizarea acestuia, din perspectivă instituțională, tehnică și financiară și în corelație cu Planul de Dezvoltare Instituțională/Planul de Acțiune al Școlii revizuit

 

Strategia de continuare pe termen mediu și lung a activităților proiectului are ca obiectiv menținerea trendului ascendent al ratei de participare și al ratei de promovare a examenului de bacalaureat prin raportare la valorile obținute în urma implementării proiectului.

Sustenabilitatea pe termen mediu/lung a programului va fi asigurată prin măsuri de continuare și de valorizare a rezultatelor proiectului:

-Personalul didactic responsabil cu implementarea activităților proiectului va desfășura, în continuare, după finalizarea proiectului, activitățile remediale și de sprijin și activități extrașcolare  în beneficiul elevilor, pentru susținerea strategiei de continuare a activităților proiectului;

-Dotările achiziționate în cadrul proiectului vor fi folosite de către toți elevii școlii și după finalizarea proiectului.

-Materialele create în cadrul proiectului vor rămâne la dispoziția școlii și vor fi folosite și de alți elevi.

- Se vor iniția demersuri în vederea atragerii altor fonduri pentru continuarea activitatilor din  proiectului.

 

 

I.2. Explicați cum va fi implicată comunitatea după finalizarea grantului

 

După finalizarea proiectului, comunitatea va fi implicată în valorificarea modelelor de bună practică și în asigurarea sustenabilității acestuia pe termen mediu/ lung.

Se vor încheia parteneriate școală comunitate, respectiv cu: Unitatea Adminiatrativ Teritorială Țăndărei, agenții economici, ONG-uri, etc.

Se va aplica pentru obținerea altor surse de finanțare pentru continuarea activităților din proiect.

Beneficiarii direcți ai proiectului se vor folosi de experiența desfășurării proiectului pentru continuarea dezvoltării personale și profesionale

Beneficiarii indirecți elevi vor putea utiliza baza materială și resursele educaționale achiziționate în cadrul proiectului, vor beneficia de experiența dobândită de cadrele didactice în derularea proiectului și de activitatea voluntară a acestora de continuare a activităților din proiect.

Cadrele didactice implicate în proiect vor folosi experiența acumulată atât în activități care vor continua pe cele promovate de proiect, cât și în activități vizate de alte proiecte în care se vor implica în viitor.

Cadrele didactice care nu au fost direct implicate în proiect vor putea beneficia de baza materială și de resursele educaționale achiziționate în cadrul proiectului.

Unitatea școlară va beneficia de o îmbunătățire a imaginii sale, ceea ce îi va spori șansele de atragere a altor resurse pentru dezvoltarea unor proiecte care să continue activitatea proiectului.

 

 

Return to top

Modificat: 28-ian.-2021 11:15