Home

Prioritati si obiective
 

  

 

 Prioritati, obiective, tinte

ȚINTA STRATEGICÃ

OBIECTIVE SPECIFICE

1.      Implementarea politicilor educaționale naționale și judetene  pentru asigurarea unui învãțãmânt de calitate în Liceul Tehnologic Țãndãrei

 

1.1. Optimizar activitãþii manageriale  prin aplicarea corectã a modificãrilor legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.N.

1.2. Creșterea capacitãții instituționale de asumare a responsabilitãților ce decurg din procesul descentralizãrii

1.3. Eficientizarea activitãþii consiliului de administraþie și a managerilor

1.4. Asigurarea transparenþei decizionale în  conducerea unitatii scolare, prin  respectarea principiului autonomiei în educaþie, a principiului responsabilitãþii publice ºi  prin continuarea reformei în educație

2.      Promovarea si dezvoltarea invatamantului profesional si corelarea  ofertei de educație și formare profesionalã la cerințele pieței muncii, în vederea unei bune inserții  profesionale sisociale a absolvenților.

 

2.1. Fundamentarea ofertei educþionale pe baza nevoilor de dezvoltare personalã a elevilor, þinând cont de caracteristicile comunitãþii locale.

2.2 Promovarea unei oferte educaționale cuprinzând calificãri din domeniile identificate ca prioritare la nivel regional și local

 

3.      Asigurarea unui management performant in vederea  realizarii egalitãții șanselor în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, pãrãsirii timpurii a școlii și îmbunãtãțirea rezultatelor la examenele naționale.

 

3.1 Asigurarea   accesului egal ºi universal la educaþie de calitate lanivelul unitatii de invatamant

3.2. Reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, diminuarea fenomenului de violenþã, creºterea siguranþei elevilor în mediul ºcolar la nivelul învãþãmântului preuniversitar.

3.3.  Compatibilizarea sistemului național de educașie cu sistemele europene prin inițierea ºi derularea unor programe/proiecte care vizeazã crterea performanþelor elevilor ºi ale cadrelor didactice.

3.4 Asigurarea asistenței specializate în procesul de educație centrape copil pentru creºtere/ dezvoltare personalã,sociala ºi profesionalã a  elevilor,  în  furnizareunui  curriculum   individualizat/ adaptat nevoilor dei nstruire ale unor elevi/ grupuri de elevi (elevii cu performanțe școlare,elevii cu C.E.S.)la toate nivelurile de școlarizare.

3.5 Asigurarea succesului școlar al elevilor,prin activitãți de pretire specific pentru Evaluarea Naționalã la finele claseia II-a,aIV-a,a VI-a, VIII-a, prin organizarea simulãrilor pentru Evaluarea Naționalã la clasa aVIII-a,pentru examenul de bacalaureat și pentru examenele de certificare a calificãrii profesionale

4.      Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea, motivarea și profesionalizarea cadrelor didactice din unitatea de invatamant.

 

4.1.Asigurarea la nivelul unitãțiide învãțãmânt a unor servicii educaționale de calitate pentru toți elevii, prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor și prin implementarea unui program atractiv de activitãți nonformale.

4.2.Crterea competențelor specifice prestãrii unor servicii de calitate de   cãtre   cadreldidacticeprin   includerea  în   programe  de perfecþionare prin grade didactice ºi diverse alte activitãþi de formare

 

ȚINTA STRATEGICÃ 1

Implementarea politicilor educaționale naționale și judetene  pentru asigurarea unui învãțãmânt de calitate în Liceul Tehnologic Țãndãrei

OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI DE PERFORMANȚÃ

1.1. Optimizar activitãþii manageriale  prin aplicarea corectã a modificãrilor legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.N.

 

1.1.1. Respectarea prevederilor legislative

1.1.2. Gestionarea tuturor programelor naționale ( bursa profesionalã ,beneficiari “Euro 200”, “Bani de liceu”, manuale școlare, rechizite școlare, etc.)

1.2. Creșterea capacitãții instituționale de asumare a responsabilitãților ce decurg din procesul descentralizãrii.

1.2.1. Selecția de personal didactic pe criterii de competențã, în cursul anului școlar.

1.2.2. Stabilirea ofertei privind curriculumul la decizia ºcolii (CDª)  ºi curriculumul  în dezvoltare localã (CDL) conform nevoilor ºi intereselor elevilor/specificului comunitãþii locale.

1.2.3. Implementarea sistemului de control managerial intern.

1.3. Eficientizarea activitãþii consiliului de administraþie și a managerilor.

 

1.3.1. Responsabilizarea membrilor consiliilor de administraþie  în procesul de luare a deciziilor, cu privire la buget, management financiar, angajarea personalului, recompensarea profesorilor, mãsuri disciplinare ºi control intern.

1.3.2. Utilizarea procedurilor privind transparenþa deciziilor (inclusiv  privind solicitãrile, fundamentãrile ºi alocãrile bugetare) .

1.4. Asigurarea transparenþei decizionale în  conducerea unitatii scolare, prin  respectarea principiului autonomiei în educaþie, a principiului responsabilitãþii publice ºi  prin continuarea reformei în educație.

1.4.1. Creșterea transparenței decizionale la nivelul  instituției.

1.4.2. Centrarea calitãții proiectãrii și implementãrii curriculumului în vederea formãrii de competențe la nivelul tuturor comisiilor metodice..

ȚINTA STRATEGICÃ 2

Promovarea si dezvoltarea invatamantului profesional si corelarea  ofertei de educație și formare profesionalã la cerințele pieței muncii, în vederea unei bune inserții  profesionale sisociale a absolvenților.

OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI DE PERFORMANȚÃ

2.1. Fundamentarea ofertei educþionale pe baza nevoilor de dezvoltare personalã a elevilor, þinând cont de caracteristicile comunitãþii locale.

2.1.1. Identificarea  domeniilor  prioritare cerute pe piaþa muncii

2.1.2. Corelarea planului de scolarizare pentru invatamantul professional si tehnic cu prioritatile de dezvoltare preconizate in PLAI si PRAI

 

2.2 Promovarea unei oferte educaționale cuprinzând calificãri din domeniile identificate ca prioritare la nivel regional și local

 

2.2.1. Identificarea a cel puþin cinci parteneri sociali reprezentativi în raport cu profilul economic ºi piaþa muncii din judeþul Ialomița.

2.2.2. Corelarea planului de ºcolarizare  cu prioritãþile de dezvoltare preconizate în PLAI ºi PRAI.

 

ȚINTA STRATEGICÃ 3

Asigurarea unui management eficient in vederea  realizarii egalitãții șanselor în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, pãrãsirii timpurii a școlii și îmbunãtãțirea rezultatelor la examenele naționale.

OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI DE PERFORMANȚÃ

3.1 Asigurarea   accesului egal ºi universal la educaþie de calitate lanivelul unitatii de invatamant

 

Realizarea în totalitate a  planului de școlarizare propus.

 3.1.1.  1 clasa de gradinitã grupa micã

3.1.2.  1   clasa pregãtitoare

3.1.3.  2 clase învãțãmânt profesional și 2 clase învãțãmânt liceal

3.1.4   2 grupe a doua șansã

3.2. Reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, diminuarea fenomenului de violenþã, creºterea siguranþei elevilor în mediul ºcolar la nivelul învãþãmântului preuniversitar.

3.2.1 Diminuarea cu 10% a numarului de absenþe, în rândul elevilor care frecventeazã cursurile

 3.2.2. Îmbunãtãțirea cu 50% a gradului de implicare voluntarã a elevilor , în activitãți de prevenire a violentei

3.2.3 Reducerea  cu  3% a ratei abandonului ºcolar

3.3.  Compatibilizarea sistemului național de educașie cu sistemele europene prin inițierea ºi derularea unor programe/proiecte care vizeazã crterea performanþelor elevilor ºi ale cadrelor didactice.

3.3.1.Îmbunãtãþirea competenþelor de elaborare/scriere/implementarea de proiecte,în scopul accesãrii programelor europene ºi atragerii de finanþãri nerambursabile.

3.3.2.Realizarea unor parteneriate între ºcoli,autoritãþi locale,ONG-uri,firme private etc.în vederea elaborãrii /implementãrii unor proiecte prin programe europene.

3.3.3 Implementarea de proiecte cu finanțare externã.  

3.4 Asigurarea asistenței specializate în procesul de educație centrape copil pentru creºtere/dezvoltare personalã,sociala ºi profesionalã a  elevilor,  în  furnizareunui  curriculum   individualizat/adaptat nevoilor de instruire ale unor elevi/grupuri de elevi (elevii cu performanțe școlare,elevii cu C.E.S.) la toate nivelurile de școlarizare.

3.4.1.Diversificarea strategiilor didactice în contextu activitãþii instructiv-educative, conform principiului asigurãrii relevanþei pentru crtere/dezvoltare personalã,sociala ºi profesionalã și prin promovarea educaþiei incluzive în toate unitãțile de învãțãmânt.

3.4.2.Participarea la educație a tuturor elevilor cuprinși în programe destinate   grupurilor vulnerabile/ copiilor/elevilor cu cerinþe educaþionale speciale,precum și celor destinate elevilor capabili de performanțã.

 

3.5Asigurarea succesului școlar al elevilor,prin activitãți de pretire specific pentru Evaluarea Naționalã la finele claseiaII-a,aIV-a,a VI-a, VIII-a, prin organizarea simulãrilor pentru Evaluarea Naționalã la clasa aVIII-a,pentru examenul de bacalaureat și pentru examenele de certificare a calificãrii profesionale

3.5.1 Creºterea promovabilitãþii la Evaluarea Nationalã cu 10 % faþã de anul ºcolar 2016-2017.

3.5.2.Creºterea promovabilitãþii la examenul de Bacalaureat cu 3 % faþã de anul ºcolar 2016-2017

3.5.3.Asigurarea unei promovabilitãþii la examenele de certificarea competenþelor profesionale de cel puțin 95%.

3.5.4.Crtereacu 10 %a numãrului de premii la concursurile/ olimpiadele ºcolare faþã de anul ºcolar 2016-2017

ȚINTA STRATEGICÃ 4.

Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea, motivarea și profesionalizarea cadrelor didactice din unitatea de invatamant.

OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI DE PERFORMANÞÃ

4.1.Asigurarea la nivelul unitãțiide învãțãmânt a unor servicii educaționale de calitate pentru toți elevii, prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor și prin implementarea unui program atractiv de activitãți nonformale.

4.1.1.Îndeplinirea obiectivelor procesului educaþional în corelare cu prevederile curriculumului naþional ºi ale curriculumului specific instituþiei de învãþãmânt,în proporție de cel puțin 85% pentru cel puțin75% din  numãrul elevilor.

4.1.2.Cuprinderea în învãþãmântul de masã a tuturor copiilor cu CES orientaþi cãtre învãþãmântul de masã

4.1.3.Includerea în programe de educație remedialã a tuturor elevilor cu deficiențe de învãțare.

4.1.4.Includerea în programe de educație specifice elevilor capabili de performanțe superioare a tuturor elevilor identificați la nivelul scolii.

4.1.5 Participarea tuturor preșcolarilor/ elevilor la activitãțile organizate , în cadrul programului “Sã știi mai multe, sã fii mai bun” și la toate activitãțile extracurriculare.

 

 

4.2.Crterea competențelor specifice prestãrii unor servicii de calitate de   cãtre   cadreldidacticeprin   includerea  în   programe  de perfecþionare prin grade didactice ºi diverse alte activitãþi de formare.

4.2.1.Participarea tuturor cadrelor didactice/a personalului didactic auxiliar la cel puþin o formã de perfecþionare în anul ºcolar 2016-2017

4.2.2.Utilizarea în activitatea la clasã a achiziþiilor dobândite în cadrul cursurilor de formare de cãtre cel puþin 80% din numãrul cadrelor didactice.

4.2.3Abilitarea tuturor cadrelor didactice în evaluarea competenþelor propuse prin programele școlare, în scopul orientãriiºi optimizãrii procesului de învãþare

Return to top

Modificat: 14 octombrie 2023 14:58