Home

Prioritati si obiective

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2019-2020] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Proiect ROSE] [Program PHARE] [Rezultate ex Nivel III, IV] [Rezultate Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2020] [Executie bugetara] [Transparenta veniturilor] [Contact] [Anunt concurs post vacant] [Inscriere Clasa Pregatitoare] [Inscriere Gradinita] [Evaluare nationala]

 

  

 

 

 Prioritati, obiective, tinte

 

ȚINTA STRATEGICĂ

OBIECTIVE SPECIFICE

1.      Implementarea politicilor educaționale naționale și judetene  pentru asigurarea unui învățământ de calitate în Liceul Tehnologic Țăndărei

 

1.1. Optimizar activității manageriale  prin aplicarea corectă a modificărilor legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.N.

1.2. Creșterea capacității instituționale de asumare a responsabilităților ce decurg din procesul descentralizării

1.3. Eficientizarea activității consiliului de administrație și a managerilor

1.4. Asigurarea transparenței decizionale în  conducerea unitatii scolare, prin  respectarea principiului autonomiei în educație, a principiului responsabilității publice și  prin continuarea reformei în educație

2.      Promovarea si dezvoltarea invatamantului profesional si corelarea  ofertei de educație și formare profesională la cerințele pieței muncii, în vederea unei bune inserții  profesionale sisociale a absolvenților.

 

2.1. Fundamentarea ofertei educționale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, ținând cont de caracteristicile comunității locale.

2.2 Promovarea unei oferte educaționale cuprinzând calificări din domeniile identificate ca prioritare la nivel regional și local

 

3.      Asigurarea unui management performant in vederea  realizarii egalității șanselor în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale.

 

3.1 Asigurarea   accesului egal și universal la educație de calitate lanivelul unitatii de invatamant

3.2. Reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, diminuarea fenomenului de violență, creșterea siguranței elevilor în mediul școlar la nivelul învățământului preuniversitar.

3.3.  Compatibilizarea sistemului național de educașie cu sistemele europene prin inițierea și derularea unor programe/proiecte care vizează crterea performanțelor elevilor și ale cadrelor didactice.

3.4 Asigurarea asistenței specializate în procesul de educație centrape copil pentru creștere/ dezvoltare personală,sociala și profesională a  elevilor,  în  furnizareunui  curriculum   individualizat/ adaptat nevoilor dei nstruire ale unor elevi/ grupuri de elevi (elevii cu performanțe școlare,elevii cu C.E.S.)la toate nivelurile de școlarizare.

3.5 Asigurarea succesului școlar al elevilor,prin activități de pretire specific pentru Evaluarea Națională la finele claseia II-a,aIV-a,a VI-a, VIII-a, prin organizarea simulărilor pentru Evaluarea Națională la clasa aVIII-a,pentru examenul de bacalaureat și pentru examenele de certificare a calificării profesionale

4.      Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea, motivarea și profesionalizarea cadrelor didactice din unitatea de invatamant.

 

4.1.Asigurarea la nivelul unitățiide învățământ a unor servicii educaționale de calitate pentru toți elevii, prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor și prin implementarea unui program atractiv de activități nonformale.

4.2.Crterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de   către   cadreldidacticeprin   includerea  în   programe  de perfecționare prin grade didactice și diverse alte activități de formare

 

 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 1

Implementarea politicilor educaționale naționale și judetene  pentru asigurarea unui învățământ de calitate în Liceul Tehnologic Țăndărei

 

OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

1.1. Optimizar activității manageriale  prin aplicarea corectă a modificărilor legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.N.

 

1.1.1. Respectarea prevederilor legislative

1.1.2. Gestionarea tuturor programelor naționale ( bursa profesională ,beneficiari “Euro 200”, “Bani de liceu”, manuale școlare, rechizite școlare, etc.)

1.2. Creșterea capacității instituționale de asumare a responsabilităților ce decurg din procesul descentralizării.

1.2.1. Selecția de personal didactic pe criterii de competență, în cursul anului școlar.

1.2.2. Stabilirea ofertei privind curriculumul la decizia școlii (CDȘ)  și curriculumul  în dezvoltare locală (CDL) conform nevoilor și intereselor elevilor/specificului comunității locale.

1.2.3. Implementarea sistemului de control managerial intern.

1.3. Eficientizarea activității consiliului de administrație și a managerilor.

 

1.3.1. Responsabilizarea membrilor consiliilor de administrație  în procesul de luare a deciziilor, cu privire la buget, management financiar, angajarea personalului, recompensarea profesorilor, măsuri disciplinare și control intern.

1.3.2. Utilizarea procedurilor privind transparența deciziilor (inclusiv  privind solicitările, fundamentările și alocările bugetare) .

1.4. Asigurarea transparenței decizionale în  conducerea unitatii scolare, prin  respectarea principiului autonomiei în educație, a principiului responsabilității publice și  prin continuarea reformei în educație.

1.4.1. Creșterea transparenței decizionale la nivelul  instituției.

1.4.2. Centrarea calității proiectării și implementării curriculumului în vederea formării de competențe la nivelul tuturor comisiilor metodice..

 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 2

Promovarea si dezvoltarea invatamantului profesional si corelarea  ofertei de educație și formare profesională la cerințele pieței muncii, în vederea unei bune inserții  profesionale sisociale a absolvenților.

 

OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2.1. Fundamentarea ofertei educționale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, ținând cont de caracteristicile comunității locale.

2.1.1. Identificarea  domeniilor  prioritare cerute pe piața muncii

2.1.2. Corelarea planului de scolarizare pentru invatamantul professional si tehnic cu prioritatile de dezvoltare preconizate in PLAI si PRAI

 

2.2 Promovarea unei oferte educaționale cuprinzând calificări din domeniile identificate ca prioritare la nivel regional și local

 

2.2.1. Identificarea a cel puțin cinci parteneri sociali reprezentativi în raport cu profilul economic și piața muncii din județul Ialomița.

2.2.2. Corelarea planului de școlarizare  cu prioritățile de dezvoltare preconizate în PLAI și PRAI.

 

 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 3

Asigurarea unui management eficient in vederea  realizarii egalității șanselor în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale.

 

OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

3.1 Asigurarea   accesului egal și universal la educație de calitate lanivelul unitatii de invatamant

 

Realizarea în totalitate a  planului de școlarizare propus.

 3.1.1.  1 clasa de gradinită grupa mică

3.1.2.  1   clasa pregătitoare

3.1.3.  2 clase învățământ profesional și 2 clase învățământ liceal

3.1.4   2 grupe a doua șansă

3.2. Reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, diminuarea fenomenului de violență, creșterea siguranței elevilor în mediul școlar la nivelul învățământului preuniversitar.

3.2.1 Diminuarea cu 10% a numarului de absențe, în rândul elevilor care frecventează cursurile

 3.2.2. Îmbunătățirea cu 50% a gradului de implicare voluntară a elevilor , în activități de prevenire a violentei

3.2.3 Reducerea  cu  3% a ratei abandonului școlar

3.3.  Compatibilizarea sistemului național de educașie cu sistemele europene prin inițierea și derularea unor programe/proiecte care vizează crterea performanțelor elevilor și ale cadrelor didactice.

3.3.1.Îmbunătățirea competențelor de elaborare/scriere/implementarea de proiecte,în scopul accesării programelor europene și atragerii de finanțări nerambursabile.

3.3.2.Realizarea unor parteneriate între școli,autorități locale,ONG-uri,firme private etc.în vederea elaborării /implementării unor proiecte prin programe europene.

3.3.3 Implementarea de proiecte cu finanțare externă.  

3.4 Asigurarea asistenței specializate în procesul de educație centrape copil pentru creștere/dezvoltare personală,sociala și profesională a  elevilor,  în  furnizareunui  curriculum   individualizat/adaptat nevoilor de instruire ale unor elevi/grupuri de elevi (elevii cu performanțe școlare,elevii cu C.E.S.) la toate nivelurile de școlarizare.

3.4.1.Diversificarea strategiilor didactice în contextu activității instructiv-educative, conform principiului asigurării relevanței pentru crtere/dezvoltare personală,sociala și profesională și prin promovarea educației incluzive în toate unitățile de învățământ.

3.4.2.Participarea la educație a tuturor elevilor cuprinși în programe destinate   grupurilor vulnerabile/ copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale,precum și celor destinate elevilor capabili de performanță.

 

3.5Asigurarea succesului școlar al elevilor,prin activități de pretire specific pentru Evaluarea Națională la finele claseiaII-a,aIV-a,a VI-a, VIII-a, prin organizarea simulărilor pentru Evaluarea Națională la clasa aVIII-a,pentru examenul de bacalaureat și pentru examenele de certificare a calificării profesionale

3.5.1 Creșterea promovabilității la Evaluarea Natională cu 10 % față de anul școlar 2016-2017.

3.5.2.Creșterea promovabilității la examenul de Bacalaureat cu 3 % față de anul școlar 2016-2017

3.5.3.Asigurarea unei promovabilității la examenele de certificarea competențelor profesionale de cel puțin 95%.

3.5.4.Crtereacu 10 %a numărului de premii la concursurile/ olimpiadele școlare față de anul școlar 2016-2017

 

ȚINTA STRATEGICĂ 4.

Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea, motivarea și profesionalizarea cadrelor didactice din unitatea de invatamant.

 

OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

4.1.Asigurarea la nivelul unitățiide învățământ a unor servicii educaționale de calitate pentru toți elevii, prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor și prin implementarea unui program atractiv de activități nonformale.

4.1.1.Îndeplinirea obiectivelor procesului educațional în corelare cu prevederile curriculumului național și ale curriculumului specific instituției de învățământ,în proporție de cel puțin 85% pentru cel puțin75% din  numărul elevilor.

4.1.2.Cuprinderea în învățământul de masă a tuturor copiilor cu CES orientați către învățământul de masă

4.1.3.Includerea în programe de educație remedială a tuturor elevilor cu deficiențe de învățare.

4.1.4.Includerea în programe de educație specifice elevilor capabili de performanțe superioare a tuturor elevilor identificați la nivelul scolii.

4.1.5 Participarea tuturor preșcolarilor/ elevilor la activitățile organizate , în cadrul programului “Să știi mai multe, să fii mai bun” și la toate activitățile extracurriculare.

 

 

4.2.Crterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de   către   cadreldidacticeprin   includerea  în   programe  de perfecționare prin grade didactice și diverse alte activități de formare.

4.2.1.Participarea tuturor cadrelor didactice/a personalului didactic auxiliar la cel puțin o formă de perfecționare în anul școlar 2016-2017

4.2.2.Utilizarea în activitatea la clasă a achizițiilor dobândite în cadrul cursurilor de formare de către cel puțin 80% din numărul cadrelor didactice.

4.2.3Abilitarea tuturor cadrelor didactice în evaluarea competențelor propuse prin programele școlare, în scopul orientăriiși optimizării procesului de învățare

 

 

 

Return to top

Modificat: 28-ian.-2021 11:15