Home

Plan managerial

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2016-2017] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Program PHARE] [Rezultate examene] [Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Instantanee baluri] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2016] [Transparenta veniturilor] [Contact]

 

  

 

PLAN    MANAGERIAL

AL

LICEULUI  TEHNOLOGIC

 TANDAREI

 

 

ANUL  SCOLAR  2017-2018

 

  

ȚINTA STRATEGICĂ

OBIECTIVE SPECIFICE

1.      Implementarea politicilor educaționale naționale și judetene  pentru asigurarea unui învățământ de calitate în Liceul Tehnologic Țăndărei

 

1.1. Optimizar activității manageriale  prin aplicarea corectă a modificărilor legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.N.

1.2. Creșterea capacității instituționale de asumare a responsabilităților ce decurg din procesul descentralizării

1.3. Eficientizarea activității consiliului de administrație și a managerilor

1.4. Asigurarea transparenței decizionale în  conducerea unitatii scolare, prin  respectarea principiului autonomiei în educație, a principiului responsabilității publice și  prin continuarea reformei în educație

2.      Promovarea si dezvoltarea invatamantului profesional si corelarea  ofertei de educație și formare profesională la cerințele pieței muncii, în vederea unei bune inserții  profesionale sisociale a absolvenților.

 

2.1. Fundamentarea ofertei educționale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, ținând cont de caracteristicile comunității locale.

2.2 Promovarea unei oferte educaționale cuprinzând calificări din domeniile identificate ca prioritare la nivel regional și local

 

3.      Asigurarea unui management performant in vederea  realizarii egalității șanselor în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale.

 

3.1 Asigurarea   accesului egal și universal la educație de calitate lanivelul unitatii de invatamant

3.2. Reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, diminuarea fenomenului de violență, creșterea siguranței elevilor în mediul școlar la nivelul învățământului preuniversitar.

3.3.  Compatibilizarea sistemului național de educașie cu sistemele europene prin inițierea și derularea unor programe/proiecte care vizează crterea performanțelor elevilor și ale cadrelor didactice.

3.4 Asigurarea asistenței specializate în procesul de educație centrape copil pentru creștere/ dezvoltare personală,sociala și profesională a  elevilor,  în  furnizareunui  curriculum   individualizat/ adaptat nevoilor dei nstruire ale unor elevi/ grupuri de elevi (elevii cu performanțe școlare,elevii cu C.E.S.)la toate nivelurile de școlarizare.

3.5 Asigurarea succesului școlar al elevilor,prin activități de pretire specific pentru Evaluarea Națională la finele claseia II-a,aIV-a,a VI-a, VIII-a, prin organizarea simulărilor pentru Evaluarea Națională la clasa aVIII-a,pentru examenul de bacalaureat și pentru examenele de certificare a calificării profesionale

4.      Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea, motivarea și profesionalizarea cadrelor didactice din unitatea de invatamant.

 

4.1.Asigurarea la nivelul unitățiide învățământ a unor servicii educaționale de calitate pentru toți elevii, prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor și prin implementarea unui program atractiv de activități nonformale.

4.2.Crterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de   către   cadreldidacticeprin   includerea  în   programe  de perfecționare prin grade didactice și diverse alte activități de formare

 

 

 

                     

 

Return to top

Modificat: 29-Nov-2017 15:14