Home Up

Matematica si stiinte

[Limba si comunicare] [Matematica si stiinte] [Om si societate] [Tehnologii] [Consiliere si orientare] [Educatoare si invatatori]

 

  

 

 

COMPONENTA COMISIEI "MATEMATICA SI STIINTE"

 

ANUL SCOLAR 2019 - 2020

  

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Disciplina

1.

Dobre Florica

Matematică

2.

Danescu Nicoleta

Matematică

3.

Cristache Maria

Chimie

4.

Nicolae Jenica

Fizica

5.

Costache Marian

Fizica
6.

Gheorghe Cornelia

Biologie

 

 

 

Raport de activitate

                                                                                                                   An școlar: 2019-2020

Aria curriculară: Matematică si stiinte

 

 

I. OBIECTIVELE SPECIFICE PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI/CATEDREI MATEMATICĂ  SI STIINTE

1.1. Optimizarea activității la nivel de comisie prin aplicarea corectă a modificărilor legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.N.

           1.2. Creșterea capacității instituționale de asumare a responsabilităților ce decurg din procesul descentralizării.

           1.3. Eficientizarea activității la nivel de comisie metodică.

            1.4. Asigurarea transparenței decizionale în conducerea unității școlare, prin respectarea principiului autonomiei în educație, a principiului responsabilității publice și prin continuarea reformei în educație.

 

            2.1 Asigurarea accesului egal și universal la educație de calitate lanivelul unității de învățământ.

2.2. Reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, diminuarea fenomenului de violență, creșterea siguranței elevilor în mediul școlar la nivelul învățământului preuniversitar.

2.3. Promovarea dimensiunii europene în sistemul și practicile educaționale prin inițierea și derularea unor programe/ proiecte care vizează creșterea performanțelor elevilor și ale cadrelor didactice.

2.4 Asigurarea asistenței specializate în procesul de educație centrată pe copil pentru creștere/dezvoltare personală, sociala și profesională a elevilor, în furnizarea unui curriculum individualizat /adaptat nevoilor de instruire ale unor elevi/ grupuri de elevi (elevii cu performanțe școlare, elevii cu C.E.S.) la toate nivelurile de școlarizare.

2.5 Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activități de pregătire specifice pentru Evaluarea Națională la finele clasei a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a, prin organizarea simulărilor pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, pentru examenul de bacalaureat și pentru examenele de certificare a calificării profesionale.

 

          3.1.Asigurarea la nivelul unității de învățământ a unor servicii educaționale de calitate pentru toți elevii, prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor și prin implementarea unui program atractiv de activități nonformale.

          3.2.Creșterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de către cadrele didactice, prin includerea în programe de perfecționare prin grade didactice și diverse alte activități de formare.

 

II. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAȚIONAL

 

 

III. STATISTICĂ – RESURSE UMANE

 

 1. Date statistice privind încadrarea la Discipline din aria curricular㠄MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE”

 

Nr. cadre didactice

Titulari

3

Suplinitori calificați

3

Suplinitori necalificați

1

 

 

Total

7

 

IV. Analiza calității

 

2. Calitatea activității de predare-învățare

- curriculumul aplicat

- strategiile didactice și metodele de predare-învățare utilizate

- instrumentele de evaluare utilizate

- rezultatele elevilor la evaluarea curentă

 

Aspecte pozitive

Aspecte negative

Cauze / condiții

- predomină profesorii calificați

- elevi cu interes scăzut față de învățătură

- situațiile financiare ale familii lor din care provin cei mai mulți elevi

- 2 dintre profesorii titulari au peste 20 de ani vechime

- părinți care nu sunt preocupați de rezultatele școlare ale copiilor

- mulți elevi cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate

 

3. Examene nationale

 

- analiza rezultatelor obținute de elevi în cadrul examenelor naționale, comparativ cu rezultatele evaluării curente

 

Aspecte pozitive

Aspecte negative

Cauze / condiții

- profesorii fac pregătiri suplimentare cu elevii din clasele terminale

- număr mic de elevi care promovează examenele naționale

- elevii nu se pregătesc temeinic pentru aceste examene

 

4. Rezultatele elevilor la olimpiadele și la concursurile școlare naționale și internaționale

- Elevii liceului nostru nu participă la olimpiadele disciplinelor din această arie curriculară.

 

V. ACTIVITĂȚI METODICE ȘI DE FORMARE

 

- Membrii comisiei participă la activitățile organizate de CCD și la activitățile comisiei.

 

 

VI. PROIECTE, PROGRAME, CONFERINȚE

Proiectul PROF 21

 

VII. ALTE ACTIVITĂȚI

 

- Au fost intocmite documentele scolare ( planificari,proiecte pe unitati de invatare,etc.)

- S-au planificat si s-au desfasurat interasistente si sedinte de catedra.

- Au fost elaborate , administrate si analizate testele initiale la disciplinele matematica si fizica.

- Au fost elaborate , administrate si analizate testele sumative la sfarsitul semestrului I.

- Referat –,,Strategii de invatare activa si interactiva. Invatarea centrata pe rezolvarea de probleme- prof.Dobre Florica

- Membrii comisiei au participat la consfatuiri,cercuri metodice la nivel judetean.

- Au fost realizate ore de pregatire suplimentara in vederea obtinerii unor rezultate mai bune la examenul de Evaluare Nationala si examenul de Bacalaureat la disciplina matematica si disciplina biologie.

 

VIII. ANALIZA SWOT

 

PUNCTE TARI

 

       Doi dintre membrii ai comisiei sunt calificați și cu vechime în învățământ;

       baza materială din laboratoarele școlare – fizică, chimie, biologie – este modernă, ajutându-i pe profesori la realizarea unor ore de predare atractive pentru elevi;

      perfecționarea continuă a profesorilor din această comisie metodică face ca aceștia să îmbine cu succes metodele clasice de predare – învățare - evaluare, cu noile metode centrate pe elev și mai ales cu cele care folosesc instrumente TIC.

 

PUNCTE SLABE

 

       migrarea unuia sau a ambilor părinți în străinătate, în căutarea unui loc de muncă mai bun și lăsarea copiilor în grija unor tutori – de cele mai multe ori bunici bătrâni și bolnavi – face ca mulți dintre acești elevi să abandoneze școala, uneori foarte devreme;

      una din părțile resursei umane – elevii – prezintă un interes din ce în ce mai redus față de școală și de ceea ce oferă ea pentru viitorul lor.

 

OPORTUNITĂȚI

 

       crearea a tot  mai multe site-uri  educaționale cu programe ce ușurează munca de predare a profesorilor care se pot ajuta acum de experimente virtuale ceea ce duce la o mai bună înțelegere de către elevi a noțiunilor predate;

      existența auxiliarelor care vin în sprijinul profesorilor și elevilor în vederea unei mai bune pregătiri

 

AMENINȚĂRI

 

       creșterea, atât la elevi cât și la părinții acestora, a dezinteresului față de școală și de tot ceea ce presupune aceasta;

       numărul din ce în ce mai redus de elevi, ceea ce conduce nemijlocit la reducerea multor posturi de cadre didactice;

      și, nu în ultimul rând, remunerarea foarte proastă a celor care trudesc în învățământul românesc, ce face ca mulți absolvenți ai învățământului superior să prefere alte slujbe mai bine plătite.

 

 

Recomandari :

 

-Continuarea proiectului ROSE care prevede pregătirea elevilor în vederea obținerii de rezultate mai bune  la examenele nationale.

 

                                                                                       Responsabil comisie metodica,

                                                                                              Prof. Danescu Nicoleta

  

  

 

Return to top

Modificat: 28-ian.-2021 11:15