Home Up

Matematica si stiinte

  

COMPONENTA COMISIEI "MATEMATICA SI STIINTE"

ANUL SCOLAR 2023 - 2024

  

Nr. crt.

Nume Si prenume

Disciplina

1.

Matematicã

2.

Matematicã

3.

Chimie

4.

Fizica

5.

Costache Marian

Fizica
6.

Biologie

 

 

Raport de activitate

                                                                                                                   An Scolar: 2022 - 2023

Aria curricularã: Matematicã si stiinte

 

 

I. OBIECTIVELE SPECIFICE PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI/CATEDREI MATEMATICà SI STIINTE

1.1. Optimizarea activitãtii la nivel de comisie prin aplicarea corectã a modificãrilor legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.N.

           1.2. Creșterea capacitãții instituționale de asumare a responsabilitãților ce decurg din procesul descentralizãrii.

           1.3. Eficientizarea activitãtii la nivel de comisie metodicã.

            1.4. Asigurarea transparentei decizionale în conducerea unitãții școlare, prin respectarea principiului autonomiei în educaþie, a principiului responsabilitãþii publice ºi prin continuarea reformei în educație.

 

            2.1 Asigurarea accesului egal si universal la educaþie de calitate lanivelul unitãții de învãțãmânt.

2.2. Reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, diminuarea fenomenului de violenþã, creºterea siguranþei elevilor în mediul ºcolar la nivelul învãtãmântului preuniversitar.

2.3. Promovarea dimensiunii europene în sistemul și practicile educaționale prin iniþierea ºi derularea unor programe/ proiecte care vizeazã creșterea performantelor elevilor si ale cadrelor didactice.

2.4 Asigurarea asistenței specializate în procesul de educație centratã pe copil pentru creºtere/dezvoltare personalã, sociala si profesionalã a elevilor, în furnizarea unui curriculum individualizat /adaptat nevoilor de instruire ale unor elevi/ grupuri de elevi (elevii cu performanțe școlare, elevii cu C.E.S.) la toate nivelurile de școlarizare.

2.5 Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activitãți de pregãtire specifice pentru Evaluarea Naționalã la finele clasei a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a, prin organizarea simulãrilor pentru Evaluarea Naționalã la clasa a VIII-a, pentru examenul de bacalaureat și pentru examenele de certificare a calificãrii profesionale.

 

          3.1.Asigurarea la nivelul unitãții de învãțãmânt a unor servicii educaționale de calitate pentru toți elevii, prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor și prin implementarea unui program atractiv de activitãți nonformale.

          3.2.Creșterea competențelor specifice prestãrii unor servicii de calitate de cãtre cadrele didactice, prin includerea în programe de perfecþionare prin grade didactice ºi diverse alte activitãþi de formare.

 

II. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAȚIONAL

 

 

III. STATISTICÃ – RESURSE UMANE

 

 1. Date statistice privind încadrarea la Discipline din aria curricularã „MATEMATICÃ ȘI ȘTIINȚE”

 

Nr. cadre didactice

Titulari

3

Suplinitori calificaþi

3

Suplinitori necalificaþi

1

 

 

Total

7

 

IV. Analiza calitãþii

 

2. Calitatea activitãþii de predare-învãþare

- curriculumul aplicat

- strategiile didactice ºi metodele de predare-învãþare utilizate

- instrumentele de evaluare utilizate

- rezultatele elevilor la evaluarea curentã

 

Aspecte pozitive

Aspecte negative

Cauze / condiþii

- predominã profesorii calificați

- elevi cu interes scãzut fațã de învãțãturã

- situațiile financiare ale familii lor din care provin cei mai mulți elevi

- 2 dintre profesorii titulari au peste 20 de ani vechime

- pãrinți care nu sunt preocupați de rezultatele școlare ale copiilor

- mulți elevi cu unul sau ambii pãrinți plecați în strãinãtate

 

3. Examene nationale

 

- analiza rezultatelor obþinute de elevi în cadrul examenelor naþionale, comparativ cu rezultatele evaluãrii curente

 

Aspecte pozitive

Aspecte negative

Cauze / condiþii

- profesorii fac pregãtiri suplimentare cu elevii din clasele terminale

- numãr mic de elevi care promoveazã examenele naționale

- elevii nu se pregãtesc temeinic pentru aceste examene

 

4. Rezultatele elevilor la olimpiadele ºi la concursurile ºcolare naþionale ºi internaþionale

- Elevii liceului nostru nu participã la olimpiadele disciplinelor din aceastã arie curricularã.

 

V. ACTIVITÃÞI METODICE ªI DE FORMARE

 

- Membrii comisiei participã la activitãțile organizate de CCD și la activitãțile comisiei.

 

 

VI. PROIECTE, PROGRAME, CONFERINÞE

Proiectul PROF 21

 

VII. ALTE ACTIVITÃÞI

 

- Au fost intocmite documentele scolare ( planificari,proiecte pe unitati de invatare,etc.)

- S-au planificat si s-au desfasurat interasistente si sedinte de catedra.

- Au fost elaborate , administrate si analizate testele initiale la disciplinele matematica si fizica.

- Au fost elaborate , administrate si analizate testele sumative la sfarsitul semestrului I.

- Referat –,,Strategii de invatare activa si interactiva. Invatarea centrata pe rezolvarea de probleme- prof.Dobre Florica

- Membrii comisiei au participat la consfatuiri,cercuri metodice la nivel judetean.

- Au fost realizate ore de pregatire suplimentara in vederea obtinerii unor rezultate mai bune la examenul de Evaluare Nationala si examenul de Bacalaureat la disciplina matematica si disciplina biologie.

 

VIII. ANALIZA SWOT

 

PUNCTE TARI

 

       Doi dintre membrii ai comisiei sunt calificaþi ºi cu vechime în învãþãmânt;

       baza materialã din laboratoarele ºcolare – fizicã, chimie, biologie – este modernã, ajutându-i pe profesori la realizarea unor ore de predare atractive pentru elevi;

      perfecþionarea continuã a profesorilor din aceastã comisie metodicã face ca aceºtia sã îmbine cu succes metodele clasice de predare – învãþare - evaluare, cu noile metode centrate pe elev ºi mai ales cu cele care folosesc instrumente TIC.

 

PUNCTE SLABE

 

       migrarea unuia sau a ambilor pãrinþi în strãinãtate, în cãutarea unui loc de muncã mai bun ºi lãsarea copiilor în grija unor tutori – de cele mai multe ori bunici bãtrâni ºi bolnavi – face ca mulþi dintre aceºti elevi sã abandoneze ºcoala, uneori foarte devreme;

      una din pãrþile resursei umane – elevii – prezintã un interes din ce în ce mai redus faþã de ºcoalã ºi de ceea ce oferã ea pentru viitorul lor.

 

OPORTUNITÃÞI

 

       crearea a tot  mai multe site-uri  educaþionale cu programe ce uºureazã munca de predare a profesorilor care se pot ajuta acum de experimente virtuale ceea ce duce la o mai bunã înþelegere de cãtre elevi a noþiunilor predate;

      existența auxiliarelor care vin în sprijinul profesorilor și elevilor în vederea unei mai bune pregãtiri

 

AMENINÞÃRI

 

       creºterea, atât la elevi cât ºi la pãrinþii acestora, a dezinteresului faþã de ºcoalã ºi de tot ceea ce presupune aceasta;

       numãrul din ce în ce mai redus de elevi, ceea ce conduce nemijlocit la reducerea multor posturi de cadre didactice;

      ºi, nu în ultimul rând, remunerarea foarte proastã a celor care trudesc în învãþãmântul românesc, ce face ca mulþi absolvenþi ai învãþãmântului superior sã prefere alte slujbe mai bine plãtite.

 

 

Recomandari :

 

-Continuarea proiectului ROSE care prevede pregãtirea elevilor în vederea obținerii de rezultate mai bune  la examenele nationale.

 

                                                                                       Responsabil comisie metodica,

                                                                                              Prof. Danescu Nicoleta

  

  

Return to top

Modificat: 14 octombrie 2023 14:58