Home

Inscriere Clasa Pregatitoare

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2019-2020] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Proiect ROSE] [Program PHARE] [Rezultate ex Nivel III, IV] [Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2020] [Executie bugetara] [Transparenta veniturilor] [Contact] [Anunturi] [Inscriere Clasa Pregatitoare] [Inscriere Gradinita] [Evaluare nationala]

 

  

 

 

Inscriere invatamant primar - clasa pregatitoare an scolar 2020-2021

 

Unitatea noastra are aprobat in planul de scolarizare 1 clasa pregatitoare cu un numar de 20 locuri.

 

Zona de circumscriptie a LICEUL  TEHNOLOGIC TANDAREI este :

NR CRT

STRADA

 

BLOCURI

1

-SOSEAUA BRAILEI

-STRADA PRIMAVERII

-STRADA NARCISELOR

-STRADA MECANIZATORI

-STRADA VENUS

-STRADA ARTELOR

-STRADA MARASESTI

-STRADA 1 DECEMBRIE

-STRADA CAPRIOAREI

-STRADA GARII

-ALEEA PODULUI

-STRADA PROGRESULUI

-ALEEA FEROVIARULUI

-STRADA FLACARA

-STRADA CONSTANTEI

-STRADA FLORILOR

-STRADA VIILOR

-STRADA IALOMITEI

-ALEEA FABRICII

-STRADA SLOBOZIEI

-STRADA PROPASIRII

-STRADA BARAGAN

-STRADA PLEVNEI

-STRADA SPICULUI

-STRADA PACII

-STRADA OITUZ

-STRADA AVALANSEI

-STRADA TEILOR

-STRADA VICTORIEI

-STRADA DOROBANTI

-STRADA JUPITER

-STRADA MILITARI

-STRADA OBOR

-INTRAREA AGROMEC

-STRADA SOARELUI

-STRADA SILOZULUI

-SOSEAUA BUCURESTI (INTRARE IN TANDAREI -DINSPRE SLOBOZIA SI PANA LA SUPERCOOP)

- STRADA DREPTATII

-STRADA VIITOR

-STRADA LIBERTATII

-STRADA INFRATIRII

-STRADA CORNULUI

-STRADA CAMPULUI.

-

 

Puteti inscrie copiii completand cererea de inscriere tipizata atat la secretariat cat si in format electronic, insotitia de copie CI parinte/ reprezentant legal, copie certificat nastere  daca se implineste 6 ani  pana la 31 august 2020 , iar daca copilul implineste 6 ani in perioada 01 septembrie 2020 - 31 decembrie 2020 va fi nevoie si de rezultatul pozitiv al evaluarii dezvoltarii psihosomatice. Acest tip de evaluare se realizeaza in urma programarii la CJRAE Ialomita.

 
Referitor la inscrierea copiilor in clasa  pregatitoare / online

 
Vă informez ca - pe site-ul https://inscriere.edu.ro/ - exista formularul online care permite părinților să completeze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar.

Aceasta cerere trebuie tiparita din aplicatie si doar  odată cu semnarea cererii tipărite din aplicație de către părinte, cererea devine VALIDĂ.

 
VALIDAREA CERERII înseamnă CONFIRMAREA CĂ DATELE AU FOST INTRODUSE CORECT ÎN APLICAȚIE, adica dupa ce va prezentati la secretariatul liceului.

 

 

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
pentru anul școlar 2020-2021  - actualizat prin

Ordin MEC nr. 4244/2020 din 12 mai 2020

 

     
 

25 mai 2020

Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la ordin) pentru evaluarea copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv, care nu au fost evaluați până la data instituirii stării de urgență și care:
• nu au frecventat grădinița;
• s-au întors din străinătate
Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE
Postarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2) pentru evaluarea copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv și care nu au fost evaluați

 

26 mai-30 iunie 2020

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
Pentru copiii care au frecventat grădinița
• Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
• Eliberarea/Transmiterea de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz
Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate
• Înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin;
• Planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare
• Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE
• Eliberarea/transmiterea de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz

 

3 iulie 2020

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisiile județene/Comisia Municipiului București

 

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

 

4 martie-7 iulie 2020

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutorii legali instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor
Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare, în copie simplă
Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică

 

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

 

8 iulie 2020

Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea copiilor la școala de circumscripție

 

9 iulie-15 iulie 2020

Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

 

16 iulie 2020

Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție

 

20 iulie 2020

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a copiilor înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere

 

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

 

21 iulie 2020

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar
Informarea Ministerului Educației și Cercetării de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.

 

22-28 iulie 2020

Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor

 

29 iulie-30 iulie 2020

Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile
Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă

 

31 iulie 2020

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

 

1-4 septembrie 2020

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului

 

 Extras din ordinul 4244 / 2020

Art. 13. -   (1) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal dorește înscrierea copilului. 

   (2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte/tutorele legal instituit/reprezentantul legal. În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1). 

   (3) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte/tutorele legal instituit/reprezentantul legal. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă. 

   (4) În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ." 

 

 

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 1 la metodologie) 

 

    Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .2020  

 

DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR, 

 

    Subsemnatul/Subsemnata,.........., domiciliat (ă) în localitatea.........., str........... nr..........., bl..........., sc..........., ap..........., județul/sectorul.........., legitimat (ă) cu.......... seria.......... nr..........., CNP.........., nr. de telefon.........., adresă de e-mail.........., părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului.........., născut la data de.........., solicit eliberarea recomandării de înscriere a acestuia în anul școlar 2020-2021 în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.277/2020, cu modificările și completările ulterioare. 

    Menționez că fiica mea/fiul meu . . . . . . . . . . este înscris(ă) în anul școlar 2019-2020 la . . . . . . . . . . (unitatea de învățământ), la grupa . . . . . . . . . . . 

    Solicit obținerea recomandării prin: 

   - ridicare de la sediul unității de învățământ; 

   - prin transmitere pe e-mailul . . . . . . . . . .; 

   - prin poștă la adresa menționată mai sus. 

 

     
 

Semnătura . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

 

   • Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea soluționării
cererii de înscriere a minorului. 

   • Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea
soluționării prezentei cereri. 

   • Sunt de acord/Nu sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor mele cu caracter personal în scopuri de arhivare. 

   NOTĂ:
 

    Prezenta cerere se depune/transmite la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar frecventată de copil. 

 

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 2 la metodologie) 

 

DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR, 

 

    Subsemnatul/Subsemnata,.........., domiciliat (ă) în localitatea.........., str........... nr..........., bl..........., sc..........., ap..........., județul/sectorul.........., legitimat (ă) cu.......... seria.......... nr..........., CNP.........., nr. de telefon.........., adresă de e-mail.........., părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului.........., născut la data de.........., solicit evaluarea nivelului de dezvoltare a acestuia în vederea înscrierii în anul școlar 2020-2021 în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.277/2020, cu modificările și completările ulterioare. 

    Menționez faptul că fiica mea/fiul meu . . . . . . . . . . se află în următoarea situație: 

   - nu a frecventat grădinița; 

   - s-a întors din străinătate. 

 

     
 

Semnătura . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

 

   • Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului. 

   • Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri 

   • Sunt de acord/Nu sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor mele cu caracter personal în scopuri de arhivare. 

   NOTĂ:  

    Prezenta cerere se depune/transmite la centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, după caz. 

 

ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 3 la metodologie) 

 

    Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .2020 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

    Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în cererea-tip de înscriere în învățământul primar sunt corecte. 

    Totodată, declar că am înțeles următoarele: 

   • validarea cererii de înscriere se face numai în baza documentelor la care face referire cererea-tip de înscriere, transmise în copie simplă prin e-mail sau prin poștă, conform Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.277/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

   • la data comunicată de inspectoratul școlar/unitatea de învățământ voi prezenta la secretariatul unității de învățământ documentele care au stat la baza înscrierii fiicei mele/fiului meu . . . . . . . . . . în învățământul primar, inclusiv avizul de la medicul de familie/medicul școlar din care rezultă faptul că fiica mea/fiul meu este aptă/apt de școală. 

    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea nulității înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale. 

 

     
 

Semnătura . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

 

   • Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului. 

   • Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri 

   • Sunt de acord/Nu sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor mele cu caracter personal în scopuri de arhivare. 

 

 

Pentru orice alte detalii va rog sa va adresati Comisia de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare sau la Secretariatul liceului la nr de telefon 0243273257, in cladirea de pe Strada Fetesti nr 3 Localitate Tandarei.

 

Va asteptam !!!

 

 

 

 

Return to top

Modificat: 23-mai-2020 21:50