Home

Anunt concurs post vacant

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2019-2020] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Proiect ROSE] [Program PHARE] [Rezultate ex Nivel III, IV] [Rezultate Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2020] [Executie bugetara] [Transparenta veniturilor] [Contact] [Anunt concurs post vacant] [Inscriere Clasa Pregatitoare] [Inscriere Gradinita] [Evaluare nationala]

 

  

 

 

 

ANUNȚ  CONCURS  POST  VACANT

  

         Liceul Tehnologic Țăndărei, cu sediul in orașul Țăndărei, Str Fetești, Nr 3, Județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de  Secretar (S)  debutant – 1 normă, conform H.G. nr 286/23.03.2011.

Concursul se va desfășura  astfel :

         Proba scrisă în data 30.07.2021, ora 10,00  

         Interviu  în data 02.08.2021, ora 10,00  

 

 Pentru  participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

-          studii superioare în domeniile : management, resurse umane, economice și administrative

-          debutant- fără vechime

-          cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale

-          cunoștințe privind încadrarea personalului

-          cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învațamânt : EDUSAL, REVISAL, SIIIR

-          noțiuni de comunicare în relații publice

-          cunoștințe avansate de utilizare și operare PC

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul din Str Fetești Nr 3, Localitate Țăndărei.

Relații suplimentare la sediul : Liceul Tehnologic Țăndărei din Str Fetești Nr 3, Localitate Țăndărei, persoană de contact : Cristache Maria , telefon 0731237120, email   gs_ag_tandarei@yahoo.com .

 

Concursul de va organiza conform calendarului urmator :

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul din Str Fetești Nr 3, Localitate Țăndărei.

 

Depunerea dosarelor de concurs ale candidatilor la secretariatul Liceului Tehnologic Tandarei si verificarea documentelor depuse

09 iulie -  22 iulie 2021 intre orele 08,00-12,00

Sustinerea probei scrise

30 iulie 2021 - ora 10,00

Sustinerea Interviului

02  august 2021 - ora 10,00

 

 

Bibliografia concursului :

                                                                     

-         Legea 1/2011 –Legea Educatiei Nationale cu completarile si modificarile ulterioare

-         OMEC 5447/2020 – Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

-         HG nr 905/ 2017 - din 14 decembrie 2017 actualizata 2020 privind Registrul general de evidență a salariaților

-         ORDIN nr. 230 din 18 octombrie 2011privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învățământul preuniversitar de stat 

-         Codul muncii  -Legea 53 din 2003 - actualizat 2020

-         LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

-         OUG 17/2017 salarizarea personalului nedidactic

-          ORDIN nr. 4.005 din 25 iunie 2018 pentru modificarea privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate Regulamentului de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016

-         HG 250/ 1992 actualizata- privind concediile de odihna si Normele metodologice privind efectuarea concediilor de odihna pentru personalul didactic emise in aplicarea Legii nr 1/ 2011 si aprobate prin Ordinul 5559/07.10.2011.

-         Legea 263/ 2010 actualizata privind sistemul unitar de pensii publice

-         HG 1294/ 2004 actualizat pentru ajutorul financiar Euro 200,

-         OMECTS 1488/ 2004 actualizat privind programul national Bani de liceu

-         Ordin 5576 / 2011 actualizat referitor la bursele elevilor din invatamantul preuniversitar

-         Legea 16 / 1996 a Arhivelor Nationale

-         Metodologia privind managementul SIIIR pentru activitatile din invatamant preuniversitar aprobata prin OMEN nr 4371/ 13.07.2017

 Tematica concursului :

1.     Organizarea sistemului de invatamant preuniversitar

2.     Incadrarea personalului in invatamantul preuniversitar

3.     Particularitati ale salarizarii in invatamant preuniversitar

4.     Actele de studii – tipuri, conditii de eliberare, modul de completare

5.     Duplicate ale actelor de studii

6.     Documente scolare

7.     Acordarea burselor scolare, Euro 200 , Bani de liceu si a altor programe sociale pentru elev

8.     Arhivarea si circuitul documentelor

9.     Intocmire si gestionarea bazelor de date Revisal si Edusal

10.                       Utilizare SIIIR- Module specifice Rolului de Secretar

 

 

Conform Art 6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator  functiilor contractuale, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Nota : Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Datele privind anuntul sunt publicate si pe site-ul scolii : www.grupscolartandarei.ro

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul  unitatii situat pe Strada Fetesti nr 3, Localitate Tandarei, Judet Ialomita, Telefon 0243273257.

 

Director,

Prof. Cristache Maria

 

 

Return to top

Modificat: 09-iul.-2021 11:23