Home Up

Tehnologii

[Limba si comunicare] [Matematica si stiinte] [Om si societate] [Tehnologii] [Consiliere si orientare] [Educatoare si invatatori]

 

  

 

 

LISTA PROFESORILOR CARE PREDAU DISCIPLINE TEHNICE

in anul scolar 2019-2020

 

 

 

 

Nr. crt.

Nume profesor

Discipline tehnice predate

1

SPINU  ADRIANA

DTS - electric

2

CIULINARU MIHAELA

DTS – industrie alimentara

3

LEONTE  LUMINITA

PIP – industrie alimentara

4

DRAGOMIR  IOAN

DTS - mecanica

5

COSTACHE MARIAN

DTS electric

6

BANCU  ILEANA

DTS - economic

7

DUCAN ZINA DTS - economic

8

NICOLAE  ARON

PIP - mecanica

9

VOICU OCTAVIAN VIOREL

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

10 CULEA GHEORGHE Educatie tehnologica 

 

 

 

                                                     Raport de activitate

 

An  școlar: 2019 / 2020

Aria curriculară: TEHNOLOGII

Responsabil comisie: Prof. Costache Marian

 

 

 

I.                     OBIECTIVELE  PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI

 

               Obiectivul  general 1: Dezvoltarea unui management flexibil, participativ și orientat spre  

                                                   beneficiarii serviciilor educaționale

                Obiectiv general 2: Consilierea  elevilor si parintilor în vederea realizării unei alegeri de

                                                  continuare/reorientare a traseului educațional adaptate intereselor și

                                                  capacităților individuale , în scopul prevenirii abandonului școlar

                 Obiectiv general 3. Centrarea demersului didactic pe dezvoltarea competențelor fundamentale

                                                  (competențe de comunicare în limba română, competențe de bază de  

                                                   matematică, științe și tehnologii, sociale) în contextul învățării pe tot

                                                   parcursul vieții

                Obiectiv general 4: Orientarea procesului didactic spre predarea-învățarea interactivă centrată pe

                                                 elev, prin valorizarea progresului individual și prin asumarea responsabilității

                                                 tuturor factorilor implicați

        

II. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCATIONAL

          Predarea și învățarea

          În stabilirea planului de școlarizare și în stabilirea parcursurilor opționale au fost  vizate următoarele aspecte:

- abordarea interdisciplinară a conținuturilor și elaborarea de opționale care să vizeze dezvoltarea creativității elevilor și utilizarea tehnicii de calcul pentru identificarea, stocarea, ordonarea informațiilor pentru ca strategia de pregătire să corespundă dinamicii informației în domeniul vizat de formare.

- consultarea  partenerilor economici pentru a stabili parcursurile opționale pe care le vor urma elevii pentru a ușura inserția profesională și socială a absolvenților;

- elaborarea de curriculum în dezvoltare locală, în urma consultării elevilor și a părinților acestora.

    Trăsătura esențială, definitorie a realității tehnice este calitatea acesteia de a fi o realitate construită, inventată. Nici un fenomen tehnic nu e dat, nu apare natural. Prin procesele tehnologice, gândirea exprimă în modul cel mai evident trecerea de la știința faptelor la tehnica efectelor, de la relații de cauzalitate la relații de consecințe și reglare.

    Aceste trăsături, ce caracterizează cunoașterea și activitatea tehnică, vor deveni, în plan didactic, obiective ale activității de predare-învățare și presupun folosirea, cu precădere, a metodelor active de învățare, a instruirii centrate pe elev.

      Învățarea centrată pe elev impune reconsiderarea unor componente ale actului pedagogic: accentul nu se mai pune pe abundența informațiilor, ci pe sisteme de concepții, noțiuni și principii fundamentale. Ea transformă elevul din obiect al formării în subiect, coparticipant la propria formare, în timp ce profesorul nu mai poate fi singura sursă de informații pentru elevi; rolul profesorului nu este doar de a transmite cunoștințe, ci de a organiza și îndruma activitatea de învățare, de a asista la formarea capacităților de autoinstruire ale elevilor, de a asigura adaptarea lor la situații noi.

       Restructurarea și reorientarea anumitor societăți comerciale cu activități productive determină o responsabilitate sporită a școlii tehnice în formarea și perfecționarea specialiștilor într-o profesie. Pe de altă parte, accelerarea progresului științific și tehnologic reclamă reorganizarea învățământului tehnic, avându-se în vedere influența pe care acesta o exercită asupra nivelului de dezvoltare economică.

    Absolvenților liceelor de specialitate și ai invatamantului profesional li se asigură competența profesională prin instruirea lor continuă și progresivă, pornind de la problemele generale spre cele specifice unui grup de meserii. În cadrul disciplinelor tehnice, obiectul de studiu îl reprezintă realitatea tehnică din domenii determinate de activitatea social-utilă.

    În anul școlar 2019-2020, predarea și învățarea s-au desfașurat comparabil cu anii școlari anteriori din septembrie și până pe 10 martie, după care – din cauza pandemiei…..- au constituit o mare provocare pentru toti actorii implicați ( elevi, profesori ) dar si pentru partenerii scolii (agenti economici si parintii elevilor )

 

Resursele materiale   

     Școala are dotare corespunzătoare pentru domeniile Industrie alimentară și Agricultură, dar pentru domeniile Electric și Mecanică, dotarea materială necesită îmbunătățire/ completare, motiv pentru care membrii comisiei Tehnologii au elaborat în anul școlar 2015 -2016 o notă de fundamentare prin care au justificat solicitarea achiziționării  de echipamente / materiale didactice, dar și reabilitarea atelierelor sau, cel puțin, amenajarea lor pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare desfășurării orelor de pregătire practică. Ca urmare a cestei note de fundamentare, în anul școlar 2017-2018, unitatea noastră școlară a fost cuprinsă în programul PNDL2 al Primăriei Țăndărei. Membrii comisiei metodice așteaptă cu nerăbdare livrarea echipamentelor pentru care au întocmit documentația necesară.

    

 

Resursele umane

     Cadrele didactice din aria curricular Tehnologii sunt în majoritate calificate ( titulare sau suplinitoare )

      Elevii școlii provin din localitate și, cei mai mulți, din satele învecinate, având la intrarea în școala noastră medii mici și, uneori, carențe educaționale serioase, deoarece nu beneficiază de sprijinul familiei, dar cei mai mulți reușesc să obțină la disciplinele de specialitate rezultate mai bune decât cele de la disciplinele de cultură generală.

 

Puncte tari :

respectarea  legislației în vigoare

aplicarea corectă a curriculumului național

●  elaborarea corespunzătoare a documentelor școlare

· adaptarea lecțiilor la nevoile elevilor;

· interes pentru realizarea unui învățământ de calitate și preocuparea permanentă pentru utilizarea metodelor active de învățare;

· imparțialitate și promovarea egalității șanselor față de elevi

· încurajarea productivității, angajamentului, concentrării și eforturilor elevilor;

· încurajarea învățării centrate pe elev ;

· utilizarea de strategii didactice diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învățare ale elevilor;

· comunicare eficientă cu elevii;

· oferirea la timp de feed-back constructiv privind învățarea și progresul elevilor;

· asigurarea unei evaluări adecvate, riguroase, corecte și exacte;

· încurajarea elevilor să-și asume responsabilitatea pentru propriul proces de învățare.

 

Puncte  slabe:

· implicare insuficientă a unor cadre didactice în activitatea scolii

· desfășurarea unor ore utilizand metode tradiționale de învățare

       ● formalism în desfășurarea unor activități

       ●  stilul comunicării unor cadre didactice determină reacții nepotrivite ale elevilor

 

 

III.  STATISTICA – RESURSE UMANE

                1. Date statistice privind încadrarea la Discipline din aria curricular㠄Tehnologii”

 

Nr. cadre didactice

Nr. norme  didactice

Titulari

6

Titulari

7,71

Suplinitori calificați

4

Suplinitori calificați

2,16

Suplinitori necalificați

-

Suplinitori necalificați

-

 

 

Plata cu ora

0,1

Total

10

Total

9,97

 

 

IV. ANALIZA  CALITĂȚII

 

1.  Analiza calității educației din perspectiva monitorizării interne

Aspecte pozitive

 

Aspecte negative

Cauze / condiții

În perioada septembrie  - 10 martie ( invățarea față în față)

Aplicarea corectă a curriculumului național

 

Interes redus al elevilor pentru studiu

Lipsa susținerii din partea familiilor

Strategii didactice și metode de predare-învățare corespunzătoare

 

Rezultate nesatisfăcătoare ale foarte multor elevi

Implicarea afectivă redusă a unor cadre didactice

Metode și instrumente de evaluare multiple și variate

Implicarea redusă a unor cadre didactice si refuzul unor responsabilități

 

Lipsa experienței sau norma în mai multe școli sau alte probleme.

După 11 martie (învățarea on-line)

Implicarea  maxima a unor cadre didactice, dar și a unor colective de elevi – putine, ce-i drept - care au înțeles să continue învățarea în sistem on-line, cu un mai mare consum de timp și un efort sporit

Implicarea redusă a unor cadre didactice și, din păcate, a multor colective de elevi

Lipsa dispozitivelor ( tablete, laptopuri ) – pentru unii elevi

Lipsa formării cadrelor didactice

Nesiguranța, lipsa încrederii, pe un traseu absolut nou, necunoscut

 

  

 

2. Calitatea activității de predare-învățare

      Curriculumul aplicat, inclusiv CDL-uri

 

            La liceu: - la clasa a IX a s-au aplicat programele scolare aprobate  prin OMENCS nr. 4457/05.07.2016 , iar  

                              C.D.L.-ul respectă  Reperele metodologice aprobate prin OMEN nr.3915/18.05.2017              

-          la clasa a X a s-au aplicat programele scolare aprobate  prin OMEN nr.3915/18.05.2017, Anexele 1 si 2, iar C.D.L.-ul respectă  Reperele metodologice aprobate prin același ordin.

-          la clasele a XIa  s-au aplicat programele scolare  aprobate  prin OMEN nr.3501/29.03.2018, iar C.D.L-ul respecta Orientările metodologice aprobate prin O.M.E.N. nr.3502/29.03.2018

-          la clasele a XII a  s-au aplicat programele scolare  aprobate  prin.OMEC nr. 3172/30.01.2006,

          

           La invățământul profesional – clasa IX -programele scolare aprobate prin OMENCS nr.4457/05.07.2016

       - clasa a X a - programele scolare aprobate  prin OMEN nr.3915/18.05.2017, Anexele 3 și 4

       - clasa a XIa - programele scolare  aprobate  prin OMEN nr.3501/29.03.2018, iar C.D.L.-ul respect orientările metodologice aprobate prin O.M.E.N. nr. 3502/29.03.2018

 

La  C.D.L., disciplinele parcurse in scoală au fost urmatoarele :

 

C.D.L. – LICEU – 2019 - 2020

Clasa

Profil

Domeniu

Denumirea opționalului

Profesor

IX A

Tehnic

Electric

Măsurări tehnice utilizate în domeniul electric

Costache Marian

X A

Tehnic

Mecanică

Aplicatii de baza in masurarea si asamblarea produselor mecanice

Nicolae Aron

XI A

Servicii

Economic

Abordarea contabilității în contextul noilor tehnologii informaționale

Ducan Zina

XI B

Tehnic

Mecanică

Transporturile –ieri, azi, mâine

Dragomir Ioan

XII A

Servicii

Economic

Gestiunea fiscală a întreprinderii

Ducan Zina

XII B

Tehnic

Electric

Producerea, transportul, distribuția si utilizarea  energiei electrice

Spînu Adriana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.D.L. – INVATAMANT PROFESIONAL DE 3 ANI – 2019-2020

Clasa

Domeniul

Calificarea profesionala

Denumirea opționalului

Profesor

IX B

Mecanică

Mecanic auto

Utilizarea documentației tehnice în atelierul mecanic

Nicolae Aron

IX C

Industrie alimentara

Brutar, patiser, preparator produse fainoase

Bazele nutritiei omului

Leonte Luminița

X B

Mecanică

Mecanic auto

Aplicatii de baza in masurarea si asamblarea produselor mecanice

Nicolae Aron

X C

Industrie alimentara

Brutar, patiser, preparator produse fainoase

Obtinerea semipreparatelor de patiserie

Leonte Luminita

XI C

Industrie alimentara

Brutar, patiser, preparator produse fainoase

Ambalarea semifabricatelor și a produselor finite

Leonte Luminita

 

 

 

 

 

 

 

 

              Strategiile didactice și metodele de predare-învățare utilizate corespund nivelului de pregătire al elevilor, fiind variate și adecvate colectivelor de elevi

 

Instrumentele de evaluare utilizate sunt, de asemenea, variate și adecvate, începând cu testele inițiale , de progres, sumative, dar și cu instrumente precum portofoliul și proiectul.

       Rezultatele elevilor la evaluarea curentă sunt, în general, sub așteptări, mediile situându-se majoritar în intervalul 5.00 – 6.99, ceea ce evidențiază un nivel de mediocritate pe care doar un număr mic de elevi au reușit să-l depășească.

 

Aspecte pozitive

Aspecte negative

Cauze / condiții

Aplicarea corectă a curriculumului național

Interes redus al elevilor pentru studiu

Lipsa susținerii din partea familiilor

 

Strategii didactice și metode de predare-învățare corespunzătoare

Rezultate nesatisfăcătoare ale foarte multor elevi

Implicarea afectivă redusă a unor cadre didactice

Metode și instrumente de evaluare multiple și variate

 

 

 

 

 

3. Examene de certificare

               ● analiza rezultatelor obținute la examenele de certificare N3 pe calificative, pentru anul șc.  2019-2020

                                                      Calificative

Clasa–calificarea profesională

 

Satisfăcător

 

Bine

 

Foarte bine

 

Excelent

XI C – Brutar, patiser, preparator produse făinoase

-

2

2

12

 

 

● analiza rezultatelor obținute la examenele de certificare N4 pe calificative, pentru anul șc.  2019-2020

                                                      Calificative

Clasa

 

Satisfăcător

 

Bine

 

Foarte bine

 

Excelent

XII B - Tehnician în activități economice

-

-

9

5

XII C - Tehnician în instalații electrice

-

4

10

3

         

 

 

Aspecte pozitive

Aspecte negative

Cauze / condiții

Rezultate foarte bune la examenul de certificare – nivel 3 și 4

 

Lipsa concordanței dintre rezultatele evaluării curente și cele de la examen

Efortul elevilor centrat pe examen

 

 

4. Rezultatele elevilor la olimpiadele și la concursurile școlare naționale și internaționale

 

          ● La Olimpiada disciplinelor din aria curriculara Tehnologii, a participat în acest an școlar la faza județeană 1 singur elev de la clasa a  XII a B ( Păun Marian ), pregătit de  doamna prof. Spînu Adriana și domnul prof.  Costache Marian, a obținut premiul I, calificându-se pentru faza națională (care, din păcate, nu s-a mai susținut )

                 

      Premii  obtinute de elevii pregătiți de cadrele didactice din Comisia Tehnologii

-          Premiul  II – la Târgul firmelor de exercițiu RIVULUS DOMINARUM TINERET  - 6-7 decembrie 2019 , pentru  F.E. PARFUMUL FLORILOR S.R.L., competiția Catalog creativ

-          Premiul  III – la Târgul firmelor de exercițiu RIVULUS DOMINARUM TINERET  - 6-7 decembrie 2019 , pentru  F.E. BIO GARDEN  S.R.L., competiția  Catalog creativ

-    Premiul  III – la Târgul firmelor de exercițiu RIVULUS DOMINARUM TINERET  - 6-7 decembrie 2019 , pentru  F.E. BIO GARDEN  S.R.L., competiția  Imaginea firmei

 -   Mențiunea II - – la Târgul firmelor de exercițiu RIVULUS DOMINARUM TINERET  - 6-7 decembrie 2019 , pentru  F.E. LUMEA DULCE S.RL ., competiția  Imaginea firmei

- Mențiune  – la Târgul național al firmelor de exercițiu DIN ȘCOALĂ ÎN VIAȚĂ PRIN FIRMA DE EXERCIȚIU, EDIȚIA a IX a – 28-29 martie 2020 , pentru  F.E. BIO GARDEN S.RL ., competiția  Cea mai bună prezentare a firmei multimedia - PPT

Coordonatorul activității celor 3 firme de exercițiu – prof. Bancu Ileana

-          Diplome de participare (cu lucrări ) la Concursul național O VIAȚĂ FĂRĂ RISCURI! SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MEA!  ale elevilor Păun Marian, Vasile Laurențiu Alexandru și Grigore Alexandru Gabriel, coordonați de doamna prof. Spînu Adriana

 

 

V. ACTIVITĂȚI METODICE ȘI DE FORMARE

 

 ● Activitățile metodice s-au desfășurat la nivelul școlii, dar și  la nivelul județului , conform planificărilor semestriale, dar și mai multe au fost întâlnirile neplanificate, în care cadrele didactice de specialitate s –au consultat în privința contractelor de  practica,  a  graficului de desfășurare a stagiilor de pregătire practică, promovarea ofertei educaționale a școlii, organizarea și desfășurarea evenimentelor specifice, cum ar fi Săptămâna meseriilor .

 

 

VI. PROIECTE, PROGRAME, CONFERINȚE

 

-          D-na Mihaela Ciulinaru a participat la Conferința Explorator în educație, desfășurată pe 5 oct.la Lic. Nr.1, Fundulea, jud. Călărași

 

                         Învățarea în contexte  nonformale   a constituit o preocupare pentru majoritatea

                         cadrelor   tehnice pe parcursul sem I, astfel  că

-          Prof Dragomir Ioan , prof. Costache Marian și Nicolae Aron au insoțit elevii de la domeniul Mecanică în excursiile organizate in cadrul proiectului ROSE, in luna septembrie

-          Prof. Spînu Adriana si prof. Costache Marian i-au însoțit pe elevii claselor IXA si XIIB  în execusia de documentare de la S.C. Electromagnetica S.A. – București. Cu ocazia acestei deplasări , elevii au vizitat și Politehnica –București, parcurgând astfel o lecție de informare și consiliere pentru carieră, dar și o lecție de socializare și dezvoltare personală

-          D-na prof. Ciulinaru Mihaela și d-na prof. Leonte Luminița  i-au coordonat pe elevi  în pregătirea  produselor cu care au participat la Festivalul culinar La Casa Tudorii

-          D-na  Ciulinaru Mihaela si dl. Nicolae Aron s-au implicat în activitățile Proiectului Prof.21.

          

 

VII. ANALIZA SWOT

 

PUNCTE TARI       

Aplicarea corectă a curriculum-ului national 

 Proiectarea documentelor cadrelor didactice în conformitate  cu recomandările/reglementările ghidurilor metodologice   pentru aplicarea programelor școlare, cu metodica predării  fiecărei discipline și respectând particularitățile de vârstă ale  elevilor;

Rezultate foarte bune la examenul de certificare a competentelor profesionale –nivel 4

Cadre didactice calificate, cu experiență, cu vechime în această unitate școlară

Dotarea laboratoarelor și atelierelor din domeniul industrie alimentara la standarde europene

Oferta educațională a școlii este adaptată nevoilor de formare ale elevilor

    Contractele-cadru încheiate cu agenții economici dau posibilitatea   desfășurării instruirii practice la aceștia.

Toți elevii școlii au posibilitatea să se informeze prin tehnologia        de calcul și comunicare

PUNCTE SLABE

Insuficienta  adecvare a demersurilor curriculare la particularitățile elevilor și la conținuturile esențiale ;

Insuficienta manifestare a inventivității și creativității pedagogice a cadrelor didactice în vederea creșterii motivației pentru învățare a elevilor ;

Procent mare de medii școlare în intervalul 5-6,99, ceea ce indică existența mediocrității

Procent mic de elevi interesati de participarea la olimpiade si concursuri profesionale

Lipsa dotării laboratoarelor și atelierelor din domeniul electric,mecanic  și a cabinetului pentru profilul Servicii

 Incapacitatea multor elevi de a valorifica propriile cunoștințe

  Inerția în desfășurarea unor activități

  Slaba implicare a familiilor elevilor in rezolvarea problemelor acestora, lasand intreaga responsabilitate in grija scolii

  Lipsa fondurilor de promovare

OPORTUNITĂȚI

Promovarea unui cadru legislativ care încurajează inițiativele școlii și implicarea partenerilor săi sociali;

Programele europene adresate educației

Măsurile guvernamentale și facilitățile acordate elevilor pentru creșterea participării școlare

  Legislație care permite acreditarea ca furnizor de formare continuă a adulților

 

AMENINȚĂRI

Nivel ridicat de sărăcie la nivelul zonei;

Instabilitatea economică, creșterea ratei somajului

Rata mare de analfabetism a părinților elevilor din zonele deservite de scoala;

 Reducerea indicatorului demografic

  Situația financiară precară a familiilor elevilor

 Inserția profesională redusă a absolvenților pe piata muncii

 Volum scăzut de cunoștințe din gimnaziu, precum și carențe educative ale elevilor

  Influenta negativa a educatiei non-formale asupra elevilor lipsiți de orientare și consiliere corespunzătoare în familie

 

     

 

 

  IX. PRIORITĂȚI  ALE  I.P.T.  PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

 

1.       Asigurarea calității în activitatea școlii

2.       Aplicarea învățării centrate pe elev

3.       Dezvoltarea bazei didactico – materiale și atragerea de resurse financiare

4.       Dezvoltarea resurselor umane ale școlii

5.       Acordarea pentru toți elevii a unor servicii adecvate de orientare și consiliere psihopedagogică

6.       Eficientizarea relațiilor parteneriale existente și dezvoltarea de noi parteneriate pentru școală

 

Responsabil comisie metodica “Tehnologii”

COSTACHE MARIAN

  

 

Return to top

Modificat: 25-feb.-2021 09:50