Home Up

Om si societate

[Limba si comunicare] [Matematica si stiinte] [Om si societate] [Tehnologii] [Consiliere si orientare] [Educatoare si invatatori]

 

  

 

 

COMPONENTA COMISIEI OM SI SOCIETATE

AN SCOLAR 2019-2020

 

 

NR CRT

NUME SI PRENUME

DISCIPLINA

1

GHEORGHE IONELIA

ISTORIE + CULTURA CIVICA

2

RADUTA MONICA

RELIGIE+LIMBA SI LITERATURA ROMANA

3 ION FLORIN RELIGIE

4

PANAIT DANIELA

GEOGRAFIE

5

LUPU VERONICA

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

6 PUCLICI JAN EDUCATIE FIZICA SI SPORT

7

IILIE GEORGIANA

PSIHOLOGIE, LOGICA

8

ANTEMIR MIHAELA

ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA

9 TOMA MARIAN EDUCATIE PLASTICA

 

 

                                                               RAPORT DE ACTIVITATE

                                            Aria curriculara:,,Om si societate,,

                                                                 An scolar : 2019-2020

 

                                                                       

              I. OBIECTIVELE SPECIFICE PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI

 

      Obiectiv general 1:    Implementarea politicilor educationale nationale si judetene pentru

                                              asigurarea  unui invatamant de calitate  in Liceul Tehnologic Tandarei

                                        

      Obiective specifice   -Optimizarea activitatii manageriale prin aplicarea corecta a modificarilor               

                                         legislative a regulamentelor in vigoare,a ordinelor M.E.N.C.S.

                                        -Cresterea capacitatii institutionale de asumare a responsabilitatilor ce decurg        

                                         din procesul descentralizarii    

                                        -Asigurarea transparentei decizionale in conducerea unitatii scolare,prin

                                         respectarea principiului autonomiei in educatie ,a principiului 

                                         responsabilitatii   publice si prin continuarea reformei in educatie .

     

      Obiectiv general 2 Asigurarea unui management eficient in vederea realizarii egalitatii sanselor

                                             in educatie,a reducerii absenteismului,abandonului scolar ,parasirii timpurii a

                                             scolii si imbunatatirea rezultatelor la examenele nationale.

 

      Obiective specifice   -Asigurarea accesului egal si universal la educatie de calitate la nivelul unitatii

                                         de invatamant

                                        -Reducerea absenteismului ,a riscului de abandon scolar,diminuarea

                                         fenomenului de violenta,cresterea sigurantei elevilor in mediul scolar.

                                        -Compatibilizarea sistemului national de educatie cu sistemele europene prin

                                         initierea si derularea unor programe ,proiecte  care vizeaza cresterea

                                         performantelor elevilor si ale cadrelor didactice.

                                        -Asigurarea asistentei specializate in procesul de educatie centrata pe copii 

                                         pentru crestere/ dezvoltare personala,sociala a elevilor.In

                                         furnizarea unui curriculum individualizat/adaptat nevoilor de instruire ale

                                         unor elevi/grupuri de elevi(elevi cu performante scolare,elevii cu CES)la

                                        toate nivelurile de scolarizare.

 

      Obiectiv general 3:  Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea,motivarea si

                                            profesionalizarea cadrelor didactice din unitatea de invatamant. 

 

      Obiective specifice : - Asigurarea la nivelul unitatii de invatamant a unor servicii educationale de

                                         calitate pentru toti elevii prin adecvarea demersului didactic la nevoile

                                         reale ale   elevilor si prin implementarea unui program atractiv de activitati 

                                         nonformale.

 

                                         cadrele  didactice ,prin includerea in programe de perfectionare ,prin grade

                                         didactice si   diverse activitati de formare. 

 

 

            II.DIAGNOZA  PROCESULUI  EDUCATIONAL IN UNITATEA SCOLARA

 

    Predarea si invatarea

   In stabilirea planului de scolarizare si in stabilirea parcursurilor optionale au fost vizate urmatoarele aspecte:

-Abordarea interdisciplinara a continuturilor optionale care sa vizeze dezvoltarea creativitatii elevilor si utilizarea tehnicii de calcul pentu identificarea ,stocarea,ordonarea informatiilor pentru ca strategia de pregatire sa corespunda dinamicii informatiei in domeniul vizat de formarte.

-Invatarea centrata pe elev impune reconsiderarea unor componente ale actului pedagogic:accentul nu se mai pune pe abundenta informatiilor ,ci pe sisteme de conceptii ,notiuni si principii fundamentale.

Ea transforma elevii din obiect al formarii in subiect,coparticipant la propria formare,in timp ce profesorul nu mai poate fi singura sursa de informatii pentru elevi,rolul profesorului nu este doar de a transmite cunostinte,ci de a organiza si indruma activitatea de invatare,de a asista la formarea capacitatilor de autoinstruire ale elevilor,de a asigura adaptarea lor la situatii noi.

 

  

    Resurse materiale

  Scoala are sali de clase amenajate(decorate),specific disciplinelor :istorie,geografie,sala EFS  si nu in ultimul rand cabinetul de consiliere a elevilor.

 

    Resursele umane

  Cadrele didactice din comisia ,,Om si societate,,sunt calificate(titulare sau suplinitoare)

  Elevii scolii provin din localitate si cei mai multi din satele invecinate ,avand la intrarea in scoala noastra medii mici si uneori carente educationale serioase,deoarece nu beneficiaza de sprijinul familiei,dar cei mai multi reusesc sa obtina medii de trecere prin participarea activa la cursuri.

 

     Puncte tari:

 

        aplicarea corecta a curriculumului national

        elaborarea corespunzatoare a documentelor scolare

        adaptarea lectiilor la nevoile elevilor

        interes pentru realizarea unui invatamant de calitate si preocuparea permanenta pentru

utilizarea metodelor active de invatare

        impartialitate si promovarea sanselor fata de elevi

        incurajarea invatarii centrate pe elev

        utilizarea de strategii didactice diverse

        comunicare eficienta cu elevii

        oferirea la timp de feed-back

        asigurarea unei evaluari adecvate,riguroase,corecte si exacte

 

     Puncte slabe 

 

        implicare insuficienta a unor cadre didactice in activitatea scolii

        desfasurarea unor ore utilizand metode traditionale de invatare

        formalism in desfasurarea unor activitati .

  

 

        STATISTICA-RESURSE UMANE

              1.Date statistice privind incadrarea la Disciplinele din Comisia ,,Om si societate,,

 

      

     Nr.cadre didactice

       Nr.norme didactice

Titulari :5

Titulari :5

Suplinitori calificati:5

Suplinitori calificati:5

Suplinitori necalificati:-

Suplinitori necalificati:-

 

 

Total :10

Total :10

 

                                            

                    IV.ANALIZA CALITATII  

 

          1. Calitatea activitatii de predare -invatare

 

    Strategiile didactice si metodele de predare-invatare utilizate corespund nivelului de pregatire al elevilor ,fiind variate si adecvate colectivelor de elevi.

   

    Instrumentele de evaluare utilizate sunt ,de asemenea variate si adecvate,incepand cu testele initiale de progres ,sumative,dar si cu instrumente precum portofoliu.  

 

    Rezultatele elevilor a evaluarea curenta sunt ,in general sub asteptari,mediile situandu-se majoritar in intervalul 5.00-6.99,ceea ce evidentiaza un nivel de mediocritate pe care doar un numar mic de elevi au reusit sa-l depaseasca.

  

 

   2.Rezultatele elevilor la olimpiadele si la concursurile scolare nationale si international

  Nu avem participari la concursuri,deoarece elevii au rezultate slabe si nu vor sa se implice,iar la disciplina Educatie Fizica si Sport ,se desfasoara competiile sambata si duminica.

 

                

      V.ACTIVITATI  METODICE SI DE FORMARE

  

      Activitatile metodice la nivelul scolii desfasurate in anul scolar 2019-2020, in cadrul comisiei,,Om si societate au fost:

 

SEPTEMBRIE

,,16 sept.Ziua mondiala a stratului de ozon,,

 

Greva  impotriva incazirii globale

 

 

 

 ,,Sustinerea testelor initiale,,

-clasa a Va-Istorie

-clasa a IX a-Istorie,Religie,Geografie.

.

 

-clasa a XIIa-Economie aplicata

Prof.Panait Veronica

 

 

Prof.Damean Ionelia,Panait Veronica,Cristache Maria,Ciulinaru Mihaela,Raduta Monica

 

 Prof.Damean Ionelia

Prof.Panait Daniela,Prof.Ilie Gergiana,Prof.Raduta Monica.

 

 

Prof.Antemir Mihaela

OCTOMBRIE

9 oct.-Ziua comemorarii Holocaustului

 

,,Profesorul ideal -o abordare interdisciplinara,,

Prof.Damean Ionelia

 

 

Prof.Antemir Mihaela

 

NOIEMBRIE

,,Profesorul ideal -o abordare interdisciplinara,,

 

Proiect de lectie ,,Vulcanismul,,

 

Prof.Antemir Mihaela

 

 

Prof.Panait Daniela

DECEMBRIE

,,1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei

Prof.Damean Ionelia

 

 

IANUARIE

 

 

 

 

Metode complementare de evaluare lan disciplina Religie

 

,,24 Ianuarie-Unirea Principatelor Romane,,

,Prof.Raduta Monica

 

 

Prof.Damean Ionelia

 

 

 

 VI.PROIECTE,PROGRAME,CONFERINTE

  

    Cadrele didactice din cadrul comisiei,,Om si societate ,,au participat in cadrul proiectului ,,Prof 21,,Proiecte educationale pentru dezvoltarea abilitatilor de viata,in contextul dezvoltarii durabile,,-Prof.Damean Ionelia,Prof.Panait Daniela,Prof.Ion Florin

 

    VII.ANALIZA SWOT

   

   PUNCTE TARI

    PUNCTE SLABE

Aplicarea corecta a curriculumului

Proiectarea documentelor cadrelor didactice in conformitate cu recomandarile/reglementarile ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor scolare cu metodica predarii fiecarei discipline si respactand particularitatile de varsta ale elevilor.

Oferta educationala  a scolii este adaptata nevoilor de formare ale elevilor

 

Insuficienta adecvare a demersurilor curriculare la particularitatile elevilor si la continuturile esentiale

Insuficienta manifestare a inventivitatii ,creativitatii pedagogice a cadrelor didactice in vederea cresterii motivatiei pentru invatare a elevilor

Procent mare de medii scolare in intervalul 5-6.99 ,ceea ce indica existenta mediocritatii.

Procent mic de elevi interesati de participarea la olimpiade si concursuri scolare

Incapacitatea multor elevi de a valorifica propriile cunostinte.

Slaba implicare a familiilor elevilor in rezolvarea problemelor acestora,lasand intreaga responsabilitate in grija scolii.

Lipsa fondurilor de promovare.

OPORTUNITATI

Promovarea unui cadru legislativ care incurajeaza initiativele scolii si implicarea partenerilor sai sociali.

Programele europene adresate educatiei.

Legislatie care permite acreditarea ca furnizor de formare continua a adultilor.

AMENINTARI

Nivel ridicat de saracie la nivelul zonei.

Instabilitatea economica,cresterea ratei somajului

Tata mare de analfabetism a parintilor elevilor din zonele deservite de scoala

Reducerea indicatorului demografic

Situatia financiara precara a familiilor elevilor

Volum scazut de cunostinte din gimnaziu,precum si carente educative ale elevilor

Influenta negativa a educatiei non-formale asupra elevilor lipsiti de orientare si consiliere .

 

 

    OBIECTIVELE  ANULUI  SCOLAR 2019-2020

 

1.Asigurarea calitatii in activitatea scolii

2.Aplicarea invatarii centrate pe elev

3.Dezvoltarea bazei didactico-materiale  si atragerea de resurse financiare

4.Dezvoltarea resurselor umane ale scolii

5.Acordarea pentru toti elevii a unor servicii adecvate de orientare si consiliere psihopedagogica

6.Eficientizarea relatiilor parteneriale exestente si dezvoltarea de noi parteneriate pentru scoala.

  

                                                                                                        Responsabil comisie,,Om si societate,,

                                                                                                                               Prof.Gheorghe Ionelia

 

                                                                                                                          

 

Return to top

Modificat: 28-ian.-2021 11:15