Home Up

Limba si comunicare

[Limba si comunicare] [Matematica si stiinte] [Om si societate] [Tehnologii] [Consiliere si orientare] [Educatoare si invatatori]

 

  

 

 

COMPONENTA COMISIEI  LIMBA SI COMUNICARE

AN SCOLAR 2019-2020

 

 

NR CRT

NUME SI PRENUME

DISCIPLINA PREDATA

1

REITU MARIANA BEATRICE Limba si literatura romana
2 RADUTA  MONICA CLAUDIA Limba si literatura romana

3

UDREA LIZICA Limba si literatura romana
4 DUMITRU MARIANA Limba si literatura franceza

5

NICOARA MARIANA Limba si literatura franceza
6 POPA  VALENTINA Limba si literatura engleza
7 LEMNARU ELENA Limba si literatura engleza

 

 

 

Raport de activitate

An  școlar: 2019-2020

Aria curriculară: „Limba si comunicare”

I. OBIECTIVELE SPECIFICE PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI/CATEDREI  „Limba si comunicare”

Activitatea comisiei “Limba si comunicare” in anul scolar 2019-2020 s-a  desfasurat partial în conformitate cu planul managerial propus la inceputul anului, din cauza contextului sanitar impus de pandemia de SARS –COV 2.  Ca urmare a acestui fapt activitatea  instructiv educativa s-a desfasurat in mediul online incepand cu data de 12 martie,2020.

II. DIAGNOZA PROCESULUI   EDUCAȚIONAL

       Prin activitățile realizate la nivelul comisiei s-a urmarit atingerea obiectivelor propuse in planul managerial.  O prima etapa a activitatii catedrei a urmarit planificarea riguroasa a materiei, la fiecare clasă, prin valorificarea programei de specialitate,astfel incat,in organizarea procesului de învățare sa se realizeze prin selectarea  acelor situații de învățare care conduc spre  crearea  și  dezvoltarea  deprinderilor utile  ale elevilor.O a doua etapa  ceruta de contextul dat ,a urmarit adaptarea activitatii la scoala online.

                În ceea ce priveste evaluarea, s-a optimizat relația dintre evaluarea formativă și cea sumativă, dintre evaluarea internă și cea externă, prin proiectarea unui sistem modern de evaluare a cunoștințelor și a competențelor.

  III. STATISTICA  – RESURSE UMANE

1. Date statistice privind încadrarea la discipline din aria curricular㠄Limba și comunicare” -an scolar 2019-2020

 

Nr. cadre didactice

Nr. norme  didactice

Titulari

Prof. Reitu Mariana Beatrice

Prof. Dumitru Mariana Mariana

Prof. Popa Valentina

Prof. Raduta Claudia Monica-titular  pe catedra de limba și literatura romana,dar  face parte din comisia „Om și societate”

Titulari4

 

Suplinitori calificați

Prof. Udrea Lizica

Prof. Lemnaru Elena

Suplinitori calificați 2

 

 

Prof . Nicoara Mariana

Plata cu ora/cumul  1

 

Total

7

Total

 

III. Analiza calității

         În ceea ce privește calitatea  activității de predare-învățare s-a urmărit motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învățării prin desfășurarea unor activități didactice care să stimuleze interesul pentru învățare  prin  folosirea  metodelor  activ-participative, prin asigurarea unui cadru propice învățării si a unui sistem echitabil de recompense  și sancțiuni pozitive. Programa școlara a fost parcursa integral.

         S-a urmărit progresul scolar. La limba și literatura romana,pe sem.I, s-a realizat o analiza  comparativa  in baza careia s-au intocmit planuri de masuri remediale. In acest sens,pentru elevii de gimnaziu si  liceu  s-a intocmit  un program de pregatire suplimentara la limba si literatura romana pentru clasele a VIII-a,si a XII-a A si B,dar nu toti elevii au frecventat constant aceste activitati .

IV. ACTIVITĂȚI  METODICE ȘI DE FORMARE

  S-au organizat la nivelul scolii actiuni metodice care au vizat  dezvoltarea competentelor didactice :

1.      Analiza rezultatelor la testele initiale și intocmirea planului de măsuri remediale;

2.      „Modalitati și tehnici de abordare a textului literar/nonliterar”-atelier de lucru -activitate desfasurata la nivelul centrului metodic Tandarei de către prof. Reitu Mariana Beatrice și Udrea Lizica

3.      Analiza progresului scolar-la final de semestru;

4.      Pe semestrul al II-lea activitatile nu s-au putut realiza.

        V. ALTE ACTIVITĂȚI

          În afara activității de la clasă,  membrii comisiei s-au implicat și în alte acțiuni instructiv-educative: „ Ziua  Europena  a limbilor straine”-prof. Dumitru Mariana și prof. Popa Valentina;“Ziua Educatiei”;“The Halloween”-prof Popa Valentina.

         Prof. Reitu Beatrice a participat cu doua lucrari la Simpozionul internațional Educația fără frontiere

      VI. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ, ACTIVITATEA METODICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ

          Membrii comisiei au urmat cursuri de formare profesională organizate de CCD Ialomița si au participat la consfătuirile de specialitate. Dintre acestea amintim: prof. Udrea Lizica si prof. Popa Valentina au participat la cursurile CRED pentru disciplinele limba si literatura romana si limba engleza, gimnaziu;prof. Raduta Monica,Dumitru Mariana si Reitu Beatrice au participat la cursuri de formare privind instrumente de predare online desfasurate in perioada aprilie-august,2020.

VII. ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI    

      - Dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică și de specialitate, care stăpânesc conținuturile predate, fiind interesați de inovații, activități eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;

     - Eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite;

     - Toți membrii comisiei metodice s-au implicat  în activitățile educative desfăsurate în scoală si în afara scolii.

    -Relațiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educațional deschis și stimulativ.

           PUNCTE SLABE

     -Lipsa  performanțelor școlare notabile;

     -Interesul tot mai scăzut al elevilor pentru participarea  cât mai activă la orele de curs sau la activitățile  organizate în școală

    -Incapacitatea multor elevi de a valorifica propriile  cunoștințe.

    -Participarea sporadica la cursurile online deoarece nu toti elevii detin laptopuri,smartafon si nu au acces la internet.

          OPORTUNITĂȚI

    -Folosirea eficientă a mijloacelor de învățamânt;

    -Folosirea metodelor activ participative care să favorizeze înțelegerea ideilor și conceptelor,valorificarea experienței personale a elevilor;

   - Adaptarea activitatilor instructiv educative la scoala online.

             AMENINȚĂRI

     - Volum scăzut de cunoștințe din gimnaziu, precum și carențe   educative ale elevilor care se înscriu la școala  noastră;

     -Influenta negativa a educatiei non-formale asupra  elevilor lipsiți  de orientare și consiliere corespunzătoare în  familii;

     -Preocuparea tot mai scăzută  a elevilor pentru lectură și  implicit pentru studiul limbii și literaturii

române,dar și a  limbilor moderne.

    -Lipsa dotarilor necesare din partea elevilor pentru a putea participa la cursurile online.

                                                                                                                       Responsabil Comisie/catedră,

Reitu Mariana Beatrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return to top

Modificat: 28-ian.-2021 11:15